Izpostavljamo

Iz 8. redne seje Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 06.10.2015


8. redno sejo so svetniki, po ogledu prenovljenega medicinskega laboratorija, nadaljevali v sejni sobi občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo enajst točk.
 
Med osrednje točke lahko izpostavimo sprejem elaboratov o oblikovanju cen s področja komunalnih storitev. Metodologijo za določitev cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta 2013 ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Skladno s 6. členom navedene uredbe mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborate cen. Izvajalec predlaga ceno, ki je predračunska lastna cena, za celotno območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi pristojnosti in odločanju o cenah komunalnih storitev, ki mu jih podaja Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja JKP Grosuplje d.o.o., občinski svet potrdi in s tem določi zaračunano ceno za uporabnike, oziroma določi potrjeno ceno, pri čemer morebitna razlika med obema predstavlja subvencijo občinskega proračuna. Tako so svetniki sprejeli sklep o določitvi novih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica. Niso pa potrdili višje cene storitvam, ki so povezane z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Občinski svet je na tokratni seji sprejel tudi Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v Občini Ivančna Gorica, s katerim bo občina urejala področje obremenjevanja občinskega premoženja, predvsem v smislu najema občinskega zemljišča oziroma obremenjevanja s služnostno pravico.
Seznanili so se z občinskim podrobnim prostorskih načrtom, s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev za umestitev v prostor nove gospodarske cone Piskovka v Višnji Gori. V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje ter gradnja prometne, komunalne, energetske in druge infrastrukture.
Svetniki so na seji prisluhnili še poročilu o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica in Zvezi športnih organizacij Ivančna Gorica v letu 2014, sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica in dopolnili letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja nepremičnega premoženja občine Ivančna Gorica.
V javno obravnavo pa podali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje. Rok za oddajo pripomb je 8. 10. 2015.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki