Izpostavljamo

V letu 2015 zmanjšana sredstva za občino

Ivančna Gorica, 11.02.2015


V sredo, 4. februarja 2015 je potekala že 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v novem mandatnem obdobju.
Župan Dušan Strnad je tudi tokrat na začetku seje predstavil aktualno dogajanje v občini. Izpostavil je aktivnosti, ki so v januarju potekale med Vlado RS in Združenjem občin Slovenije v zvezi z sredstvi za občine v letu 2015. Glede na rezultate pogajanj je jasno, da bo tudi naša občina občutila zmanjšanje sredstev, torej bo temu primerno potrebno prilagoditi tudi porabo proračunskih sredstev. Kot je dejal župan Strnad bo varčevanje nujno, saj se v prihodnjem letu pričakujejo razpisi za sredstva iz evropskih strukturnih skladov, za katera pa lahko Občina uspešno kandidira le, če ima dovolj lastnih sredstev.Sledila je seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Grosuplje v letu 2014, ki ga je podal komandir Franc Žaren. Žaren, ki je vodenje grosupeljske policijske postaje prevzel pred kratkim je v poročilu predstavil podatke v zvezi s prekrški, ki so se v lanskem letu zgodili na območju občine Ivančna Gorica. Pri tem je podal za posamezne vrste kršitev tudi zanimive primerjave s stanjem v prejšnjih letih. Spodbudna je bila informacija, da sta s 1. februarjem v delo na območju občine Ivančna Gorica vključena dva dodatna zaposlena, ki bosta kot kriminalista sodelovala z obema vodjema policijskih okolišev v naši občini. V razpravi, ki se je razvila na seji je beseda tekla tudi o raziskanosti posameznih primerov. Ta je približno 20-odstotna kar je primerljivo s slovensko ravnjo, je pa spodbudno, da narašča in kot je dejal komandir Žaren tudi s pomočjo informacij, ki jih podajo občani. Zato je ob tej priložnosti poudaril in apeliral na občanke in občane, da vsakršna informacija še kako lahko pride prav pri delu policistov.
V nadaljevanju so svetniki in svetnice obravnavali predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Zagradec – Dečja vas. Priprava omenjenega zazidalnega načrta se je začela že v prejšnjem mandatu Občinskega sveta. Po javni razgrnitvi v lanskem letu je sedaj pripravljavec pripravil odlok za obravnavo na Občinskem svetu. Območje OPPN Zagradec – Dečja vas leži jugozahodno od Dečje vasi, ob regionalni cesti proti Ambrusu in se na severnem delu stika z vasjo. Južno od območja OPPN so gozdne površine, na vzhodu in severu je Dečja vas in kmetijske površine ob njej, na zahodu območje meji na regionalno cesto proti Ambrusu ter na drugi strani ceste na kmetijske površine ob Grintovcu. Predvidena je izgradnja 16 prostostoječih enodružinskih hiš z vso potrebno infrastrukturo. Namen Občine, ki je lastnica večine zemljišča, je območje komunalno opremiti in nato komunalno opremljene gradbene parcele ponuditi na trgu. V zvezi s tem je Občinski svet obravnaval tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Zagradec – Dečja vas. Sprejeti program opremljanja predstavlja pravno podlago za izdajo odločb za odmero komunalnega prispevka na območju, ki ga program opremljanja obravnava. Strošek izgradnje cestne in vodovodne infrastrukture je ocenjen na dobrih 237.000 evrov, sredstva za izgradnjo pa bo zagotovila Občina Ivančna Gorica tudi s pomočjo komunalnega prispevka. To pomeni, da lahko investitor povprečnega enostanovanjskega objekta na tem območju pričakuje komunalni prispevek v višini dobrih 11.000 evrov. Ko bo na območju zgrajena kanalizacija, investitor plača še komunalni prispevek za kanalizacijo kot ostali občani Občine Ivančna Gorica in sicer v skladu z občinskim splošnim odlokom o komunalnem prispevku.

Na seji je Občinski svet sprejel uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Ivančna Gorica in poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, kar nekaj časa pa so svetniki in svetnice posvetili obravnavi predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Osnutek kodeksa je pripravila Skupnost občine Slovenije in opredeljuje standarde ravnanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti v skladu z zakonodajo in mandatom, ob upoštevanju etičnih standardov. Svetniki in svetnice so imeli deljena mnenja o predlaganem besedilu in prevladalo je stališče, da v takšni obliki predlagano besedilo ni primerno za sprejem.
Vsako leto po sprejemu proračuna Občinski svet sprejema tudi Letni program športa v Občini Ivančna Gorica za tekoče leto, ki je podlaga za sofinanciranje športa iz občinskega proračuna. Na tokratni seji je bil sprejet letni program za leto 2015. V skladu z načrtovanim zaključkom gradnje nove šole z devetletnim šolskim programom v Zagradcu je bilo potrebno sprejeti dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Ivančna Gorica. Dopolnitve, ki so bile na seji sprejete se nanašajo na oblikovanje novega šolskega okoliša za Podružnično šolo Zagradec, ker pa je bil zaradi novosti na področju šolske zakonodaje v zadnjih desetih letih omenjeni odlok večkrat dopolnjen je Občinski svet tokrat obravnaval noveliran odlok ki združuje dosedanja besedila sprememb in dopolnitev odloka ter vse uskladitve z veljavno zakonodajo. Podružnična šola Zagradec bo po končani gradnji izvajala devetletni program osnovnošolskega izobraževanja za celoten šolski okoliš Zagradec, od 6. do 9. razreda pa še za učence Podružnične šole Krka in Podružnične šole Ambrus. Ti se predvidoma od jeseni dalje ne bodo več vozili v šolo v Ivančni Gorici temveč v Zagradec.

V nadaljevanju je predsednica Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica Magdalena Urbančič podala informacijo v zvezi z delom Nadzornega odbora v letu 2014. Predsednica Urbančičeva je vodil delovanje tega tega občinskega organa tudi v prejšnjem mandatu. Nadzorni odbor je v lanskem letu opravil nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine, namensko porabo proračunskih sredstev za nekatera društva, ki se sofinancirajo iz proračuna, poslovanje nejaterih krajevnih skupnosti in izgradnjo kanalizacijskega sistema na Muljavi. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, je pa bilo izdanih nekaj priporočil.

Na seji so občinski svetniki in svetnice sprejeli tudi sklep o ureditvi statusa nepremičnin, na podlagi katerega se bo pri nepremičninah ki predstavljajo javno dobro lahko vknjižila lastninska pravica v korist in na ime Občine Ivančna Gorica. Po uvedbi elektronske zemljiške knjige, so v zemljiški knjigi pri veliko nepremičninah namreč vpisani pomanjkljivi podatki, kar je v praksi onemogočalo nemoteno razpolaganje s takšnimi nepremičninami.
Tudi v letu 2015 pa se nadaljuje z razstavami naših ustvarjalcev, ki imajo možnost v prostorih sejne sobe na ogled postaviti svoja umetniška dela. Na začetku tokratne seje je bila odprta fotografska razstava avtorja Domna Vidmarja iz Češnjic pri Zagradcu. Vidmar, ki je po poklicu stomatolog, se z umetniško fotografijo ukvarja ljubiteljsko, omenjena razstava pa vsebuje zlasti motive iz sveta narave, pretežno iz lokalnega okolja. Razstava je na ogled predvidoma do konca marca, v poslovnem času Občine Ivančna Gorica.

Fotogalerija >>Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki