Izpostavljamo

Osnutek proračuna za leto 2011 soglasno sprejet

Ivančna Gorica, 01.02.2011


Na prvi seji v letu 2011, oz. tretji v novem mandatnem obdobju 2010-2014, ki je potekala v ponedeljek 31. januarja, je občinski svet obravnaval osnutek odloka o proračunu občine Ivančna Gorica za leto 2011.

Predlagatelj, župan Dušan Strnad je članom in članicam občinskega sveta podrobno predstavil osnutek dokumenta, katerega je občinska uprava intenzivno pripravljala v zadnjih dveh mesecih. Proračun na prihodkovni strani predvideva 12.306.812,90 evrov in na odhodkovni strani 16.475.537,82 evrov. Razlika so sredstva, ki so v letošnji proračun prenesena iz leta 2010. Skupaj je letošnji občinski proračun vreden dobrih 16 milijonov evrov sredstev.

Izhodišča za pripravo osnutka proračuna so bila veljavna zakonodaja o javnih financah, podpisane pogodbe, zakonske obveznosti občine, letni načrti dela 12-ih krajevnih skupnosti, načrti in predlogi strokovnih služb občine in ne nazadnje tudi mnoge točke volilnih programov iz zadnjih lokalnih volitev. Osnutek proračuna so pred sejo obravnavali tudi vsi pristojni odbori občinskega sveta in nadzorni odbor občine.

Prihodki so načrtovani glede na izhodišča, ki jih posredujejo občini državni organi in na lastni oceni javnofinančnih tokov. Iz strukture prihodkov je razvidno, da je največ davčnih prihodkov (več kot 9,5 milijonov evrov), nedavčnih dober milijon evrov, transfernih prihodkov 1, 5 milijona evrov in nekaj kapitalskih prihodkov.
Struktura odhodkov kaže približno 8 milijonov evrov tekočih odhodkov in tekočih transferjev, ter prav toliko tudi investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev.

Struktura odhodkov po programih (v EUR):
Izobraževanje, vzgoja - 4.169.900,00
Gospodarske dejavnosti (cestni in železniški promet, kmetijstvo, turizem … - 3.441.594,48
Varstvo okolja - 1.805.530,57
Javna uprava - 2.686.058,98
Civilna zaščita, SPV, gasilstvo - 313.580,00
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj - 1.910.477,83
Zdravstvo - 513.000,00
Kultura, šport, društvena dejavnost - 949.465,96
Socialna varnost - 685.930,00

 

Načrt razvojnih programov 2011-2014
•    Dokončanje projektov iz preteklih let
•    V letu 2011 izvedba projektov, ki so izvedljivi v enem letu
•    Odkupi zemljišč
•    Priprava dokumentacije za projekte 2012-2014
•    Priprava kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine
•    Priprava in sprejem Občinskega prostorskega načrta (OPN)

Nekateri konkretni projekti iz načrta razvojnih programov:
•    Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (ca. 45 projektov)
•    Urejanje avtobusnih postajališč
•    Zamenjava svetil javne razsvetljave in gradnja nove cestne razsvetljave
•    Sofinanciranje gradnje čistilne naprave in pokritja kompostarne v CERO Špaja dolina
•    Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih vodov in intenzivna priprava dokumentacije za nadaljnjo širitev kanalizacijskega omrežja
•    Gradnja vodovodnih sistemov (Korinj-Laze, Zgornja Draga), priprava dokumentacije za Leskovško planoto, Trnovico, Kojino
•    Vlaganje v varstvo pred naravnimi nesrečami (gasilci, CZ) in prometno varnost (SPV)
•    Nakup zemljišč za urejanje novega centra Ivančne Gorice
•    Prenova Zdravstvenega doma Ivančna Gorica
•    Dokončanje gradnje šole in vrtca na Krki
•    Gradnja prizidka vrtcu v Višnji Gori
•    Dokumentacija za gradnjo šole v Zagradcu
•    Dokončanje gradnje mrliške vežice v Ivančni Gorici, začetek gradnje mrliške vežice v Šentvidu in na Muljavi
•    Nadaljevanje sanacije zidu na pokopališču Krka
•    Nakup Borštnikove hiše na Krki
•    Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov
•    Postavitev  turističnih tabel
•    Obnova opuščenih objektov, ki so v lasti občine (šole Višnja Gora, Hrastov Dol, Korinj)
•    Ureditev otroškega igrišča v Ivančni Gorici in priprave za igrišče v Višnji Gori
•    Ureditev tržnice v Ivančni Gorici
•    In drugo
Po razpravi v kateri so sodelovali domala vsi člani in članice občinskega sveta je bil osnutek proračuna za leto 2011 soglasno sprejet. Sklep pod to točko dnevnega reda je bil tudi, da občinska uprava v nekaj dneh pripravi predlog proračuna – v čim večji meri upoštevajoč tudi pripombe in predloge, ki so bili dani s strani svetnikov in svetnic v razpravi. Predlog proračuna za leto 2011 bo objavljen na spletni strani občine in po t.i. javni razpravi, ki bo trajala 10 dni bo sklicana seja, na kateri bo obravnavan končni predlog proračuna za leto 2011, predvidoma do 20. februarja.
 

Na seji tudi o …
Svetniki in svetnice so se seznanili tudi z nadaljnjo strategijo upravljanja z odpadki v naši občini, ki jih je predstavil direktor JKP Grosuplje Tomaž Rigler. V zadnjih mesecih se je zopet veliko dogajalo na področju urejanja statusa našega občinskega odlagališča odpadkov CERO Špaja dolina, ki trenutno nima dovoljenja za obratovanje. Ker nobeno izmed delujočih odlagališč nima tega dovoljenje je država sprejela nove ukrepe v zvezi z reorganizacijo slovenskih odlagališč odpadkov in izvajanje le teh je sedaj tudi prednostna naloga upravljavca in občin solastnic deponije v Špaji dolini. Ena poglavitnih sprememb bo ta, da bo potrebno pristopiti k ločevanju odpadkov na mestu izvora samem. To pomeni, da bodo gospodinjstva imela tri zabojnike za ločevanje (mešani odpadki, kovina, plastična embalaža), medtem ko se bodo papir in steklo še naprej ločevali na ekoloških otokih. Kosovni odvoz bo potekal še naprej po že utečenem sistemu na klic, predvideti bo potrebno tudi zbirni center odpadkov nekje v središču občine Ivančna Gorica, ločeno zbiranje odpadkov pa bo obvezno tudi na vseh prireditvah s 500 in več udeleženci.

V letu 2011 bodo občine solastnice morale sofinancirati izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode in prekritje kompostarne, ki z dotokom padavinskih voda in zakisanjem organskih odpadkov povzroča sedaj smrad.


Na seji je bil sprejet tudi sklep, da se v UO NK Ivančna Gorica imenuje svetnik Zadel Janko in v NO NK Ivančna Gorica svetnik Dušan Artač. Do naslednje seje bo pripravljeno tudi imenovanje za predstavnike v RK SVIŠ Ivančna Gorica.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi t.i. obvezno razlago odloka o prostorskih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3, ki jo je zahtevala UE Grosuplje.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki