Javni razpis za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja

Ivančna Gorica, 13.09.2019


Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in 17. in 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic z javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, v nadaljevanju: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v nadaljevanju: ZUPJS) in določil sklenjene Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih stanovanj, št. 23062-7/07 z dne 16. 7. 2008 (v nadaljevanju: Pogodba z dne 16. 7. 2008) objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja

Pravočasne bodo tiste vloge vlagateljev, ki bodo prispele po pošti oziroma bodo oddane v prostore sprejemne pisarne Občine Ivančna Gorica do konca uradnih ur ali vložene v poštni nabiralnik Občine Ivančna Gorica od dne objave Javnega razpisa do vključno 30. 09. 2019.

Vsebina:
docxJavni razpis (.docx 79KB)
docxVloga (.docx 56KB)
docxObrazec in navodila za izpolnjevanje vloge (.docx 48KB)

Razpis je zaključen! Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki