Javni razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2018

Ivančna Gorica, 13.03.2018


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA
OBČINE IVANČNA GORICA

V skladu s 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)(Uradni list RS, št. 91/2015) in 19. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2012 - uradno prečiščeno besedilo, 21/2016) objavljamo

J A V N I    R A Z P I S

za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2018


Občina Ivančna Gorica bo ob občinskem prazniku podeljevala priznanja in nagrade za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenja v njej in njeni podobi.

Priznanja in nagrade občine so:
  • Častni občan, naziv Častni občan občine se lahko podeli posamezniku, ki je zaslužen za izjemne trajne dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki pomembno vplivajo na predstavitev občine doma in po svetu.
  • Zlati grb Občine, kot najvišja nagrada občine, podeljena za življenjsko delo, večletne dosežke ali enkratne izjemne uspehe na družbenem ali gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in ugled občine.
  • Nagrada Josipa Jurčiča, za izjemne enkratne dosežke in pomembnejše trajne uspehe, ki pospešujejo razvoj posameznih dejavnosti v občini.
  • Plaketa Antona Tomšiča, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali h gospodarskemu, kulturnemu in družbenemu razvoju občine, za posebne zasluge na področju kulturnega, športnega in drugega družbenega razvoja ter za večletno uspešno delo ob njihovih jubilejih.
  • Plaketa Miha Kastelica, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali k ohranjanju naše kulturne in etnološke dediščine, ki s svojim delovanjem in požrtvovalnostjo opravljajo tudi vzgojno in izobraževalno poslanstvo pri ohranjanju materialnih in duhovnih dobrin naših prednikov.
Priznanja in nagrade bo župan podelil na proslavi za občinski praznik, ki ga občina praznuje 29. maja.

Pobudniki za podelitev nagrad in priznanj občine so lahko organi občine, ter posamezniki in organizacije z območja občine.

Pobuda za podelitev mora vsebovati:
  • podatke o pobudniku;
  • podatke o pravni ali fizični osebi, ki naj bi to nagrado prejela;
  • podrobno utemeljitev, zakaj naj bi bila ta oseba upravičena do nagrade.
Pobudo izpolnite na obrazcu, s podpisano izjavo kandidata, ki je ob tem razpisu objavljen na spletni strani občine; obrazec lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni občine.
Pisne predloge z obrazložitvijo posredujte, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje do 13. aprila 2018 do 12. ure na naslov: Občina Ivančna Gorica, KMVI, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica - s pripisom “nagrade in priznanja 2018”. Vsi predlogi, ki bodo prispeli po tem datumu in uri, se ne bodo obravnavali.

O podelitvi priznanj in nagrad bo odločal Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Vsebina:
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo)(Uradni list RS, št. 20/2012) in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2012772

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 21/2016)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2016781

pdfJavni razpis (.pdf 370KB)
docxObrazec Častni občan (.docx 19KB)
docxObrazec Zlati grb (.docx 19KB)
docxObrazec Antona Tomšiča (.docx 19KB)
docxObrazec Josip Jurčič (.docx 19KB)
docxObrazec Miha Kastelic (.docx 19KB)

Razpis je zaključen!Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki