Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2013

Ivančna Gorica, 14.02.2013


Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 27/2002, 110/2002, 15/2003), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2011) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/2013) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica

za leto 2013


1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica za področje športa je sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog oziroma dejavnosti v športu:
  • vsebine:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna dejavnost študentov,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov.
  • razvojne in strokovne naloge oz. dejavnosti v športu:
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
- investiranje in vzdrževanje javnih športnih objektov,
- večje športne prireditve,
- delovanje društev in športnih zvez na območju Občine Ivančna Gorica.
3. Izvajalci letnih programov športa so:
- športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano športno dejavnost v Občini Ivančna Gorica,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Ivančna Gorica,
- zavodi, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vzgoje in izobraževanja,
- gospodarske družbe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in klubi ter njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

4. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo nosilci in izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Ivančna Gorica in na območju občine izvajajo dejavnost, razen če ni objektivnih možnosti,
- so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in je športna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost,
- s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto,
- da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so registrirani najmanj eno leto pred vložitvijo prijave na javni razpis,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- imajo zagotovljene pogoje (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske) za izvajanje in realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih treningih, vajah, tekmovanjih, uvrstitvah, …
- da ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo,
- da so dostavili poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev,
- da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so osnova za vrednotenje športnih programov.
5. Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja športa za leto 2013, so:
- Postavka 18031 – strokovne službe in organi ZŠO – višina razpisanih sredstev je 9.700 EUR,
- Postavka 18034 – priznanja za športnike in športne delavce – višina razpisanih sredstev je 800 EUR,
- Postavka 18035 – športne prireditve – višina razpisanih sredstev je 1.300 EUR (npr. Športnik leta),
- Postavka 18036 – strokovno izobraževanje športnih delavcev– višina razpisanih sredstev je 800 EUR,
- Postavka 18037 – Programi za otroke in mladino – višina razpisanih sredstev je 37.500 EUR (predšolski otroci, šoloobvezni otroci in mladina),
- Postavka 18038 – Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija – višina razpisanih sredstev je 170.000 EUR (kakovostni šport otrok, mladine in odraslih ter športna rekreacija),
- Postavka 18039 – Program planinstva – višina razpisanih sredstev je 1.200 EUR (sofinanciranje programov planinskih društev oz. programa planinstva),
- Postavka 18043 – Sofinanciranje nakupa športne opreme – višina razpisanih sredstev je 4.000 EUR,- Postavka 18044 – Sofin. gradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov – višina razpisanih sredstev je 8.700 EUR.
6. Dodeljena sredstva izvajalcem športne dejavnosti za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. 01/78-12-104.

8. Izvajalci športnih programov, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti:
- potrdilo o registraciji društva pri UE Grosuplje (samo društva, ki se prvič prijavljajo),
- potrdilo o zagotovljenem strokovnem kadru (pogodbo s strokovnim delavcem),
- potrdilo o zagotovljenem prostoru oz. športni površini za izvajanje programa (pogodba z lastnikom oz. upravljavcem, če se program izvaja v najetih prostorih oz. površinah) ter urnik vadbe,
- program dela za leto 2013 ter program investicijskega vzdrževanja in nabave športne opreme v letu 2013,
Izbrani bodo le tisti izvajalci, ki bodo dostavili vso potrebno dokumentacijo.

9. Merila za vrednotenje športnih programov so zaradi obsežnosti (8. strani) na vpogled na sedežu občine in spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/.

10. Zadnji rok za prijavo na razpis je 8. 3. 2013, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. Prijava mora biti posredovana v zaprti kuverti in z oznako »Javni razpis – šport 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno ter nepravilno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

11. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma 11. 3. 2013 v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica.

12. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Številka: 430-0002/2013
Datum: 21. 1. 2013

OBČINA IVANČNA GORICA
ž u p a n
Dušan Strnad
docRazpisna dokumentacija 2013 (.doc 184KB)


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki