Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture v Občini Ivančna Gorica za leto 2013

Ivančna Gorica, 14.02.2013


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2011) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/2012) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture v

Občini Ivančna Gorica za leto 2013


1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa so:
- kulturni programi / redna dejavnost (vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, ter multimedijske dejavnosti),
- kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev, ki sodijo v okvir širšega javnega interesa oziroma so v interesu Občine Ivančna Gorica, vsebinsko učinkoviti in promocijsko naravnani (prireditve posvečene državnim in občinskim praznikom, občinske prireditve s kulturnim programom, festivali s kulturno vsebino, nastopi kulturnih izvajalcev v tujini, posamični primeri mednarodnega kulturnega sodelovanja, pomembna kulturna srečanja, obnove nepremične kulturne dediščine, nakup in vzdrževanje opreme, ki jih za svoje kulturno delovanje potrebujejo izvajalci, itd… )).
3. Na javni razpis se lahko prijavijo sledeči izvajalci letnih kulturnih programov/projektov:
- kulturna društva in njihove zveze,
- zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
4. Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Ivančna Gorica,
- so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in je kulturna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost,
- imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti,
- delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto, kar pomeni da je bilo njihovo delo vsaj že enkrat predstavljeno v javnosti, samo registracija ni zadostna,
- opravljajo redno izobraževalno delo, ki je strokovno vodeno,
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- vodijo evidenco o članstvu v društva in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Ivančna Gorica,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji kulturnih programov in/ali kulturnih projektov za preteklo leto.
Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo lastniki nepremične kulturne dediščine za kulturni projekt vzdrževanja nepremične kulturne dediščine izpolnjevati naslednje pogoje:
- nepremična kulturna dediščina mora imeti status spomenika ali pa biti vpisana v zbirni register dediščine,
- soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

5. Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja kulture za leto 2013, so:
- Postavka 18018 – sofinanciranje strokovne službe in organov ZKD – višina razpisanih sredstev je 11.200 EUR,
- Postavka 18023 – sofinanciranje skupnih programov občinskega, medobčinskega in območnega značaja – višina razpisanih sredstev je 14.000 EUR,
- Postavka 18024 – sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 73.000 EUR,
- Postavka 18025 – sofinanciranje nabave opreme kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR,
- Postavka 18006 – vzdrževanje kulturnih spomenikov – višina razpisanih sredstev je 3.000 EUR.
6. Dodeljena sredstva izvajalcem kulturne dejavnosti za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa, in sicer na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. 01/78-12-104.

8. Prijavitelji, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti:
- izpolnjeno prijavo na razpis, izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji) ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge,
- s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
- kopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (samo tisti, ki se prijavljajo prvič),
- dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje za projekt obnove spomeniškovarstvenih objektov.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

9. Merila

Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. Kulturni program oziroma redna dejavnost
2. Kulturni projekti
3. Nakup in vzdrževanje opreme.
4. Vzdrževanje kulturne dediščine.

1. KULTURNI PROGRAM OZIROMA REDNA DEJAVNOST
1.1. Dejavnost

    število točk
1. pihalni orkester   300 točk
2. glasbena dejavnost odrasli pevski zbor
otroški pevski zbor
ljudski zbor
150 točk
80 točk
80 točk
3. gledališka dejavnost predstava odrasli nad 2 h (v letnem gledališču
predstava odrasli nad 2 h
predstava odrasli do 2 h
predstava otroci
250 točk
160 točk
120 točk
80 točk
4. folklorna dejavnost odrasla folklorna skupina
otroška folklorna skupina
150 točk
80 točk
filmska in video dejavnost   100 točk
likovna in fotografska dejavnost   100 točk
literarna dejavnost   100 točk
lutkovna dejavnost   80 točk
plesna dejavnost   80 točk
novinarska dejavnost   80 točk

1.2. Število aktivnih članov v skupini in vrednotenje:

število članov

dodatne točke na število točk redne dejavnosti

nad 40

34 %

od 26 do 39

25 %

od 13 do 25

15 %

od 4 do 12

8 %

3 in manj

0 %


1.3. Kvaliteta skupine

Skupine se same realno razvrstijo v kvalitetno skupino po opisanih kriterijih za posamezno dejavnost, potrdi oz. končno določi pa komisija vsako leto ob javnem razpisu.

kategorija

opis

dodatne točke na število točk redne dejavnosti

A

skupina, ki je bil v preteklem letu prepoznavna na državnem in mednarodnem nivoju, se skozi dve sezoni neprekinjeno dokazuje in zagotavlja najbolj kvalitetne produkcije v občini ter vsako leto izvedejo premierno prireditev.

35 %

B

skupine, ki je prepoznavna na območnem nivoju, se udeležuje območnih preglednih srečanj in revij ter redno izvaja nastope v občini in drugod.

20 %

C

skupina, ki nastopa na javnih prireditvah, dosega povprečne kakovosti izvedb programov.

0 %


1.4. Nastopi

Pri točkovanju nastopov se upoštevajo le javne prireditve, ne upoštevajo se sodelovanja oziroma nastopanje na občnih zborih lastnih in drugih društev, pri obredih kot so maše, pogrebi, poroke, martinovanja, rojstni dnevi, srečanja zaključenih skupin, ipd.

nastopi

število točk

maksimalno število točk

1.       državna in mednarodna srečanja in tekmovanja

100 točk

200 točk

2.       osrednji dogodki, celovečerni (premierni) koncert, premiera    

70 točk

140 točk

3.       samostojni koncerti, predstave, razstave, literarni dogodek, multimedijski dogodek  

40 točk

80 točk

4.       udeležba na javni prireditvi, gostovanje

10 točk

40 točk


Opombe:
- samostojni koncerti, razstave, predstave, … se morajo obvezno dokazovati s programskimi listi, iz katerih je razvidna programska vsebina prireditve, vsi ostali nastopi pa se morajo dokazovati s propagandnim gradivom organizatorja (vabila, plakati,…). Strokovni službi ZKD Ivančna Gorica morajo biti posredovani vsaj 7 dni pred dogodkom, zaradi objave na Zelenem valu,
- premierni ali prvič predstavljeni program pomeni nov program ali da vsaj štiri sezone ni bil na sporedu;
- javna prireditev pomeni prireditev, dostopna javnosti in utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,
- pri skupinah, ki nastopajo z manj kot šestimi člani, se jim število točk deli s številom 4, predstavljati pa se morajo pod imenom društva,
- individualni nastopi pomenijo nastop, ki ga izvajajo manj kot štirje člani in pri skupinah, kjer gre za izvajanje programa posameznikov (likovna, literarna, plesna, glasbena dejavnost).
1.5. Mentorji in drugi strokovni sodelavci

Društvu pripadajo dodatne točke za pokrivanje honorarjev in potnih stroškov mentorjev in drugih strokovnih sodelavcev. Med njih se po tem pravilniku štejejo: kapelnik, zborovodja, godec, režiser, kamerman, itd. pri honorarju in potnih stroških se upošteva največ 70 vaj letno.

Društvu za mentorju oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada 2 točki na vajo, kar skupaj znese maksimalno 140 točk.

Društvu za pokrivanje potnih stroškov mentorja oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada:
- 1 točka na vajo = od 10 - 24 km v obe smeri,
- 2 točki na vajo = od 25 - 49 km v obe smeri,
- 3 točke na vajo = nad 50 km v obe smeri, kar skupaj znese maksimalno 210 točk.
2. KULTURNI PROJEKTI

V primeru, da izvajalec kulturnih programov oziroma kulturne dejavnosti pridobi sredstva za posamičen kulturni projekt iz naslova sofinanciranja kulturnih projektov, se le-ta ne upošteva pri vrednotenju kulturnih programov oziroma redne dejavnosti.

Kadar je več izvajalcev kulturnega projekta, mora nosilec projekta izvesti vsaj polovico programa.

2.1. PRIREDITVE

1.       nivo prireditve

krajevni , občinski

7 točk

medobčinski, državni                      

10 točk

meddržavni

20 točk

2.       število izvajalcev

 

do 10 točk

3.       tradicionalnost prireditve

 

5 točk

4.       produkcijski stroški

vsebina, organizacija in tehnična izvedba prireditve                             

65 točk


2.2. FESTIVALI (Krka, Stična, Slofolk)

1.       nivo prireditve

državni

20 točk

meddržavni

40 točk

2.       število dogodkov

koncert, gledališka in plesna predstava, razstava, delavnica, literarni večer,…

20 točk / dogodek

3.       tradicionalnost prireditve

 

5 točk

4.       produkcijski stroški

tehnična izvedba, oglaševanje, ozvočenje prireditve,…                    

130 točk


2.3. STRATEŠKI PROJEKTI

Tabor slovenskih pevskih zborov                          

600  točk


3. NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME

Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva, če dokažejo, da je nakup in vzdrževanje opreme nepogrešljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za nakup in vzdrževanje opreme zagotovljena tudi lastna sredstva. Prednost pri sofinanciranju bodo imela društva, ki že daljše obdobje (več let) niso koristila sredstev iz tega naslova. Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Občine Ivančna Gorica, mora ostati v lasti kulturnega društva.

4. VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Za sredstva iz tega naslova lahko kandidirajo vse fizične in pravne osebe (razen neposrednih proračunskih uporabnikov), ki so lastniki ali upravljavci objekta lociranega na območju občine Ivančna Gorica, razglašenega za kulturni spomenik lokalnega pomena oziroma v postopku razglasitve ali vpisanega v zbirni register kulturne dediščine. Lastniki ali upravljavci morajo imeti zagotovljena denarna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov, ter druge materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov obnove. Predlagatelj mora pridobiti tudi mnenje odgovornega konservatorja, ter prijavi priložiti fotografije obstoječega stanja.

Prednost pri financiranju bodo imeli projekti:
- glede na stopnjo zaščitenosti,
- glede na pomen spomenika v občini Ivančna Gorica,
- glede na stopnjo ogroženosti spomenika,
- ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS.
10. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 8. 3. 2013, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Prijava mora biti posredovana v zaprti kuverti in z oznako »Javni razpis – kultura 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno ter nepravilno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

11. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma 12. 3. 2013 v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica.

12. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Številka: 430-0005/2013
Datum: 21. 1. 2013

OBČINA IVANČNA GORICA
ž u p a n
Dušan Strnad
docRazpisna dokumentacija 2013 (.doc 278KB)


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki