Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica za leto 2012

Ivančna Gorica, 27.03.2012


Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 54/00,20/06,51/06-UPB1, 45/08), 16. člena Statuta občine Ivančna Gorica (Ur. list RS št. 59/11, dne 25.7.2011) in Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica (Ur. list RS št. 74/07) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja

v občini Ivančna Gorica za leto 2012


1. PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa so državne pomoči, ki se bodo dodeljevale za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica. Državne pomoči se dodeljujejo za skupinske izjeme za kmetijstvo in sicer za izvajanje ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de minimis«) za sledeče ukrepe:
 • naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev – ekološke in integrirane kmetije, urejanje pašnikov, sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč – melioracije, urejanje poljskih poti, komasacije),
 • naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih – dopolnilne dejavnosti,
 • zagotavljanje tehnične podpore v okviru organizacij, registriranih za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva,
 • zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti.
2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
 • pravne in fizične osebe, /-+
 • ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
 • člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
 • organizacije, ki so registrirane za izvajanje kompleksne tehnične pomoči na področju kmetijstva;
 • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in čebelarstva na območju občine ali regije,
 • do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah;
 • pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali).
3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:

Znesek razpisanih subvencij znaša 109.350,00 EUR. Sredstva za leto 2012 bodo razdeljena na naslednje postavke:
 • naložbe v kmetijska gospodarstva: 74.500,00 EUR,
 • zagotavljanje tehnične podpore v okviru organizacij, registriranih za zagotavljanje tehnične podpore v višini 13.850,00 EUR,
 • zagotavljanje tehnične podpore in delovanje društev na področju kmetijstva v višini 11.000 EUR ,
 • drugi ukrepi (gozdne vlake) v višini 10.000 EUR.
4. ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 13. 4. 2012.

A. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA V PRIMARNO PROIZVODNJO – v višini 74.500,00 EUR
POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV


a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (ekološke in integrirane kmetije) – postavka 11001 – Ekološke in integrirane kmetije:
- naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih usmerjenih v ekološko ali integrirano proizvodnjo, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.

Upravičeni stroški:
- naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo, ki nastane zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječim na zakonodaji ES (stroški za nakup materiala in opreme);
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme;
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih trajnih nasadov (stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala);
- nakup in postavitev rastlinjakov s pripadajočo opremo;
- nakup in postavitev novih mrež proti toči, stroški postavitve mreže.
Obvezno je potrebno priložiti certifikat o vključenosti v okolju prijazno proizvodnjo.

b) Urejanje pašnikov – postavka 11006 – sofinanciranje pašnikov:
- naložbe v postavitev pašnika, za katerega je potreben izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše (načrt mora biti izdelan po metodologiji, ki je določena za načrtovanje pašnika)
- novogradnja pašnika (minimalna površina urejanja pašnika je 2 ha),
- razširitev obstoječega pašnika,
- obnova pašnika, starejšega od 6 let.
Upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke;
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev);
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
c) Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč – postavka 11005
- izvedba manjših agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih z namenom izboljšanja pogojev obdelave kmetijskih zemljišč (obvezna je priloga mapne kopije z vrisom površine, na kateri se bodo dela res izvajala); POZOR: Če je zemljišče pod masko gozda, je potrebno na ZGS pridobiti dovoljenje za krčitev gozda! Pri agromelioracijah se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela.
- naložbe v drugo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih).
- združevanja parcel (komasacijo), za smiselne združitve zemljišč, ki bi pomenile večjo zaokrožitev parcel na aktivnih kmetijah;
Upravičeni stroški:
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja (stroški strojnih storitev);
- stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poljskih in travniških poti ter poti v trajnih nasadih (stroški strojnih storitev in materiala).
d) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih in v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih – dopolnilne dejavnosti - postavka 11016:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu »de minimis« so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani. Pomoč se dodeli za ustvarjanje pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodinjstva. Postavka je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne ali druge dejavnosti.
Državne pomoči se dodelijo za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih za predelavo primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov: sadje, zelenjava, žita, mleko, meso, les,…

Predmet sofinanciranja so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji, dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji, kompostiranje organskih snovi, ostale dejavnosti, skladno z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/05,45/08).

Upravičeni stroški:
 • stroški priprave in izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ali adaptacijo prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti,
 • izgradnja ali obnova objekta,
 • nakup nove in rabljene opreme in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov,
 • naložbe v promocijo kmetijskih proizvodov,
 • splošni stroški.
K vlogi je potrebno priložiti mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti projekta. Dejavnost se mora registrirati najpozneje 1 leto po zadnjem izplačilu pomoči in se opravljati še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

B. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V OKVIRU ORGANIZACIJ, REGISTRIRANIH ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE v višini 13.850 EUR - postavka 11010 – sofinanciranje programov kmetijstva in gozdarstva

Izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin oz. gospodinjstva. Upravičenci so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva (ne kmetje oz. njihovi družinski člani).
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja na tekmovanjih in stanovskih srečanjih itd.
Kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upoštevajo pravila »de minimis«.

Upravičeni stroški:
- sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije, …)
- na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja,
- izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanja, razstave, sejmi ter sodelovanje pri njih,
- stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi, …),
- stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

C. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE IN DELOVANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA v višini 11.000 EUR - postavka 11003 – sofinanciranje društev

Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva in čebelarstva);

Upravičeni stroški:

Za društvene dejavnosti se sredstva dodeljujejo za kritje stroškov programov društev na področju kmetijstva, gozdarstva in čebelarstva in sicer za: organizacijo in sodelovanje na prireditvah, prevoz na strokovne ekskurzije, izobraževanje in predavanja, predstavitve in demonstracije, tiskanje katalogov in publikacij, priprava internetne strani,…).
Čistilne akcije, organizirane na državni ravni in sodelovanje na njih se ne šteje k organizaciji aktivnosti.

D. DRUGI UKREPI – v višini 10.000 EUR


e)
Obnova in rekonstrukcija gozdnih vlak – postavka 11012 – gozdne vlake:
Pod naložbe v javnem interesu, ki niso namenjene le enemu lastniku, bo Občina sofinancirala tudi obnovo in rekonstrukcijo gozdnih vlak. Predlog za ureditev vlak pripravi Zavod za gozdove RS pod strokovnim vodstvom, pod katerim poteka tudi obnova vlak.
K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
-Izvleček iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta (Priprava/gradnja gozdnih vlak), ki ga pripravi KE Zavoda za gozdove (Ivančna Gorica ali Žužemberk),
- potrebno dovoljenje v skladu z ZGO (Zakon o graditvi objektov),
- soglasja lastnikov gozdov na trasi, kjer se dela izvajajo – v skladu z Zakonom o gozdovih se daje soglasje vsem lastnikom vlake za spravilo lesa.
- Obvezno priložiti podpis pristojnega gozdarja na priloženem obrazcu (na vlogi), ki potrjuje vednost gozdarja, da se bo sanacija vlake izvajala.
Upravičeni stroški:
- Stroški urejanja, obnove in rekonstrukcije gozdnih vlak (stroški strojnih storitev).
5. POGOJI IN KRITERIJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE

Splošni pogoji:

a. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.
b. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine Ivančna Gorica in še niso izvedeni.
c. Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa o odobritvi sredstev.
d. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
e. Mikropodjetja (KMG) ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Ivančna Gorica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Ivančan Gorica.
f. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
g. Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo.
h. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i. Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje ipd., ki ni podjetje v težavah.
j. Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k. Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica.
l. Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do 20. 11. 2012, razen če je v vlogi določeno drugače.

6. FINANČNE DOLOČBE:
a. Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
- do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
b. Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
- Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (KMG) iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je mikropodjetje na območju z omejenimi dejavniki.
- Višina subvencije za posamezne dopolnilne dejavnosti za nakup opreme, ter gradbena in obrtniška dela ne sme biti višja kot 50 %.
- Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. Pomoč se dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
7. MERILA IN KRITERIJI:
 • Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov (male agromelioracije):
Pri agromelioracijah se bodo upoštevale naslednje kategorije zemljišč:
- I. kategorija – zelo kamnito (20 ur/ha),
- II. kategorija – srednje kamnito (10 ur/ha),
- III. kategorija – skalne samice, odstranjevanje zarasti (5 ur/ha).
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – delovanje društev na področju kmetijstva in gozdarstva: Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti:

Točkovanje dejavnosti društev s področja kmetijstva:

Izvedba prireditve:
- na občinski ravni  30 točk/prireditev,
- na medobčinski ravni    45 točk/prireditev,
- na državni in meddržavni ravni 60 točk/prireditev,
- sodelovanje na vseh drugih prireditvah 15 točk/prireditev.

Izobraževanje:
- izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji – 10 točk/seminar.

Članstvo:
- 1–9 članov 2 točki,
- 10–19 članov 5 točk,
- 20–49 članov 10 točk,
- 50– 99 članov  20 točk,
- nad 100 članov   30 točk.

Točkovanje dejavnosti društev s področja čebelarstva:

Izvedba prireditve:
- na občinski ravni 30 točk/prireditev,
- na medobčinski ravni 45 točk/prireditev,
- na državni in meddržavni ravni 60 točk/prireditev,
- sodelovanje na vseh drugih prireditvah 15 točk/prireditev.

Izobraževanje:
- izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji – 10 točk/seminar.

Število panjev:
- 0– 99 10 točk,
- 100–399 20 točk,
- 400–699 30 točk,
- 700–999 40 točk,
- 1000–1200 50 točk.

Članstvo:
- 1–9 članov 2 točki,
- 10–19 članov 5 točk,
- 20–49 članov 10 točk,
- 50– 99 članov 20 točk,
- nad 100 članov 30 točk.

8. VSEBINA VLOGE
Upravičenci vložijo vloge in zahtevke za finančna sredstva na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo v sprejemni pisarni na Občini Ivančna Gorica ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si.

Upravičenci za posamezne namene podajo izjavo (v vlogi!), da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oz. priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo, koliko sredstev so za določen namen že prejeli. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh pomoči, ki jih posameznik pridobi iz drugih virov v tekočem letu.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

Obvezne priloge k vlogi so:
 • Veljaven transakcijski račun (pazite na natančen izpis številke!)
 • Izpolnjeno in podpisano izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
 • Druga dokumentacija, ki je zahtevana pri vsakem posameznem ukrepu (potrdila, izjave, posestni listi, mapne kopije, …).

9. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska strokovna služba Občine Ivančna Gorica lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve (2) leti.

10. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Zadnji rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kmetijstva iz proračuna občine je petek 13. 4. 2012. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem razpisu.
V tem času bodo prejeli v podpis tudi Pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogovorjene medsebojne obveznosti.
Če upravičenci ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev finančnih sredstev.

11. NAČIN REŠEVANJA VLOG

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica.

Občinska uprava opravi pregled popolnih vlog, komisija, ki jo imenuje župan, bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril iz razpisa. V primeru nejasnosti se lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo.

Odpiranje vlog ne bo javno. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Sredstva so za posamezni ukrep namenjena za tekoče leto in se ne prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

12. ODDAJA VLOGE ZA DODELITEV SUBVENCIJE

Vlagatelji oddajo vloge na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica v sprejemni pisarni ali po pošti priporočeno s povratnico na predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si do roka objave v občinskem glasilu Klasje.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, pravilno in v celoti izpolnjene ter oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo upoštevala.

13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez plačila na Občini Ivančna Gorica (v sprejemni pisarni občinske uprave) oz. na spletnih straneh: www.ivancna-gorica.si.

Vse dodatne informacije lahko dobite na referatu za kmetijstvo, tel.: (01) 781 21 12 (Marija Okorn).

docVloga (.doc 229KB)
docNaložbe v kmetijska gospodarstva 2012 (.doc 283KB)
docTehnična podpora 2012 (.doc 203KB)

Številka: 430-0007/2012
Ivančna Gorica, 1. 3. 2012

OBČINA IVANČNA GORICA
Župan
Dušan Strnad, I.r.Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki