Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorice

Ivančna Gorica, 20.02.2012


Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, 36/08-ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10 OdlUS) ter 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/03, 33/07 in 57/2011) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA

JAVNEGA GLASILA OBČINE IVANČNA GORICA


Kandidat za odgovornega urednika mora izpolnjevati pogoje, določene z 19. členom Zakona o medijih in sicer da:
 • ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
 • je poslovno sposoben,
 • mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja (priloga: izjava).
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Kandidat za odgovornega urednika mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
 • najmanj VII. stopnja izobrazbe družboslovne smeri
 • izkušnje s področja uredniškega ali novinarskega dela
 • ne sme biti funkcionar politične stranke na državni ali lokalni ravni
Kandidat naj prijavi na razpis priloži:
 • kratek življenjepis
 • dokazila o izobrazbi
 • opis znanj in delovnih izkušenj s področja del odgovornega urednika
 • podpisano izjavo in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
 • oceno trenutnega stanja javnega glasila Občine Ivančna Gorica in predlog svoje programske zasnove glasila.
Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici s pripisom »prijava na razpis za odgovornega urednika – NE ODPIRAJ« najkasneje v osmih dneh od objave tega razpisa na spletni strani Občine Ivančna Gorica www.ivancna-gorica.si, na naslov Občina Ivančna Gorica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja bo obravnavala vse pravočasno prispele vloge.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo ponudili najprimernejšo programsko zasnovo, imeli ustrezno izobrazbo in več izkušenj na podobnih delih.

Odgovornega urednika glasila na predlog komisije imenuje Občinski svet, za mandatno dobo 4 let. Delo odgovornega urednika je neprofesionalna funkcija.

Odgovorni urednik bo imenovan s sklepom, v katerem bo v skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti, določena plača – pavšalni mesečni znesek za opravljanje funkcije.

O izbiri in imenovanju odgovornega urednika, bo komisija obvestila kandidate v roku osmih dni od sprejetja sklepa o imenovanju na Občinskem svetu.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za vse kandidate ne glede na spol.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na telefonski številki 7812 100 (Tatjana Markelj).

Predsednik komisije
Milan Jevnikar, prof.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki