Razpis za subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave v Občini Ivančna Gorica za leto 2012

Ivančna Gorica, 06.02.2012


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/2011) in na podlagi Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Ivančna Gorica (Uradni list. RS št. 106/2011) objavlja Občina Ivančna Gorica

RAZPIS


za subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave

v občini Ivančna Gorica za leto 2012


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. Razpisni pogoji za dodelitev finančnih sredstev
II. Vloga – prijavni obrazec

I. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV

Občina Ivančna Gorica objavlja RAZPIS za subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju občine Ivančna Gorica za leto 2012.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave na poselitvenih območjih izven območij aglomeracij, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju občine Ivančna Gorica.

Občina Ivančna Gorica, kot lokalna skupnost, za namen subvencioniranja dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) zagotavlja proračunska sredstva v letu 2012 višini 200.000,00 EUR. Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju občine Ivančna Gorica in imajo stalno prebivališče v občini Ivančna Gorica
2. Občina Ivančna Gorica bo sofinancirala vloge skladno s Pravilnikom o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list. RS št. 106/2011)
3. Do subvencije iz tega razpisa so upravičeni prosilci, ki so zgradili MKČN v letih 2011 in 2012, kar je razvidno iz dokazil o vpisu v evidenco MKČN.
3. POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
I. Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da je v njem prijavljeno stalno prebivališče.
II.  Enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, morajo imeti:
a) veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov,
b) MKČN mora imeti namesto prvih meritev izdano pozitivno oceno obratovanja, ki jo izda izvajalec javne komunalne službe,
c) MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpadne vode mora ustrezati standardom RS,
d) seznam MKČN, ki ustrezajo pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva na svoji spletni strani (http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva).
4. VLOGA - PRIJAVNI OBRAZEC
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca in objekta.
Obvezne priloge so:
a) dokazilo, da je MKČN vpisana v evidenci MKČN, ki ga vodi izvajalec javne komunalne službe,
b) dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena, da je bil nakup že opravljen, proizvajalec in tip, ter da je nakup opravil lastnik,
c) potrdilo in strokovno oceno o obratovanju MKČN, ki ju na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe,
d) dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja subvencioniranje MKČN, legalno zgrajen.
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci morajo oddati vlogo na prijavnem obrazcu. Prijave oz. vloge je treba oddati ali poslati s priporočeno pošto, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Vlogo je treba poslati v zaprti kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »subvencije za čiščenje odpadne vode«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov vlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa. Rok za oddajo vloge je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena za izvedbo tega razpisa, oziroma najdlje do 10. decembra 2012.
6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN OBVEŠČANJE
Vse prejete vloge bodo obravnavne po vrstnem redu prispetja. Upoštevale se bodo izključno popolne ter pravočasno oddane vloge. V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo vloga s sklepom zavržena.
7. DELITEV SREDSTEV
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe v ta namen zagotovljenih proračunskih sredstev. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na naslednji razpis prednost v vrstnem redu.
8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila razpisa, je Občina Ivančna Gorica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
9. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je, od dneva objave razpisa do izteka prijavnih rokov, dosegljiva na spletni strani Občine Ivančna Gorica www.ivancna-gorica.si. Zainteresirani prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan v času uradnih ur tudi v vložišču Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani prosilci pridobijo na Občini Ivančna Gorica, na telefonski številki 01 781 21 00 ali pa posredujejo vprašanje na elektronski naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net.
10. INFORMACIJE
Informacije o upravičenosti ali neupravičenosti do subvencij lahko dobite na Občini Ivančna Gorica, na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si in na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje d. o. o.

docPrijavni obrazec (.doc 77KB)
pdfSeznam aglomeracij (.pdf 151KB)
pdfSeznam naselij izven aglomeracij (.pdf 1.0MB)
pdfZemljevid Aglomeracije Ivančna Gorica (prenos zemljevida, 35MB)
      

Številka: 430-0005/2012
Datum: 19. 1. 2012
Občina Ivančna Gorica
Župan
Dušan Strnad l. r.

Več informacij o malih komunalnih čistilnih napravah:


Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav Več »

Javno komunalno podjetje Grosuplje - čistilne naprave Več »

Male komunalne čistilne naprave do 50 prebivalcev Več »


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki