Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2012

Ivančna Gorica, 06.02.2012


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/2011) in Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 44/2005) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012


1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa so programi s področja socialno-humanitarnih dejavnosti.

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
  • javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
  • društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09);
  • dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Ivančna Gorica, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti v skladu z zakonom;
  • prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov;
  • druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne varnosti ali občinske programe za izboljšanje kakovosti življenja za občane občine Ivančna Gorica.
4. Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
  • imajo sedež v občini Ivančna Gorica;
  • društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko svoj sedež tudi izven območja občine Ivančna Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi občani občine Ivančna Gorica;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
  • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
  • vsako leto občinski upravi redno do konca meseca februarja dostavljajo poročilo o realizaciji programov za preteklo leto.
5. Okvirna višina sredstev na razpolago je 11.000 EUR in so planirana na postavki proračuna 20017 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

6. Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
A. Sedež izvajalca:
  • sedež v občini Ivančna Gorica – 20 točk;
  • podružnica v občini Ivančna Gorica – 6 točk;
  • člani iz občine Ivančna Gorica – 2 točki.
B. Število članov iz občine Ivančna Gorica:
  • 1–10 članov – 3 točke;
  • 11–30 članov – 6 točk;
  • 31–50 članov – 10 točk;
  • 51–70 članov – 15 točk;
  • nad 70 članov – 20 točk.
C. Program dela za razpisano leto:
  • Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem (druženje, obiski starostnikov, onemoglih, invalidov, …) – 10 točk
  • Organizacija dobrodelne in druge prireditve na območju občine Ivančna Gorica – 8 točk (največ 24 točk).
  • Izobraževalna dejavnost (predavanje, delavnica, krožek ali druga oblika izobraževanja) za člane in/ali širšo okolico:
  • v občini Ivančna Gorica – 5 točk (največ 15 točk);
  • izven občine Ivančna Gorica – 2 točki (največ 4 točke).
  • Rekreativna dejavnost (izlet, ekskurzija, letovanje, druge športne in kulturne aktivnosti za člane) – 2 točki (največ 10 točk)
  • Sodelovanje članov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvajanju programa:
  • 1–5 članov in prostovoljcev – 1 točka;
  • 6–10 članov in prostovoljcev – 2 točki;
  • 11–15 članov in prostovoljcev – 3 točke;
  • nad 16 članov in prostovoljcev – 5 točk.
  • Reference – program se na območju občine izvaja:
  • 0–5 let – 1 točka;
  • 5–10 let – 2 točki;
  • nad 10 let – 3 točke.
  • Izdaja glasila, biltena ali kakšne druge oblike promocijskega materiala – 5 točk (največ 10 točk).
  • Pričakovan delež sofinanciranja s strani Občine Ivančna Gorica:
  • do 40 % – 6 točk;
  • 40–50 % – 2 točki;
  • nad 50 % – 0 točk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2012 morajo biti porabljena v letu 2012.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. (01) 781 21 00.

9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 15. 2. 2012, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

10. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za programe na področju socialno-humanitarnih dejavnosti 2012 – ne odpiraj«.

11. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma v 20 dneh po zaključku razpisa v prostorih Občine Ivančna Gorica.

12. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

docRazpisna dokumentacija (.doc 130KB)

Številka: 430-0002/2012
Datum: 17.1.2012

OBČINA IVANČNA GORICA
župan
Dušan Strnad, l. r.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki