Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov v letu 2012

Ivančna Gorica, 06.02.2012


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/2011) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005) Občina Ivančna Gorica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna

Občine Ivančna Gorica za leto 2012


1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se šteje kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci mladinskih programov in projektov: neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih predvsem mladim med 10. in 29. letom.

4. Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
 • programi in projekti se izvajajo za mladino v občini Ivančna Gorica (mladi od 10 do 29 let);
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
 • za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50 %-delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov;
 • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, so rezervirana na postavki 18045 – Sofinanc. dejav. društev, ki delajo z mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.

6. Merila in kriteriji za vrednotenje mladinskih programov in projektov so naslednja:
 • PREGLEDNOST; cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno opredeljeni – do 5 točk.
 • ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV mladinskih programov in projektov
  • 1–5 aktivnih članov oz. nosilcev - 2 točki,
  • 6–10 aktivnih članov oz. nosilcev - 3 točke,
  • 11–15 aktivnih članov oz. nosilcev - 4 točke,
  • 16–20 aktivnih članov oz. nosilcev - 5 točk.
 • DELEŽ LASTNIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov
  • 60–80 % - 2 točki,
  • 81–90 % - 5 točk,
  • več kot 90 % - 8 točk.
 • CILJNA POPULACIJA; programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino – do 5 točk
 • REFERENCE izvajalca pri izvajanju mladinskih programov in projektov – do 5 točk;
 • DOSTOPNOST; programi in projekti vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 5 točk;
 • INOVATIVNOST; mladinski programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;
 • EKONOMIČNOST; mladinski programi in projekti imajo realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;
 • KONTINUIRANOST, mladinski programi in projekti se izvajajo oziroma že trajajo daljše časovno obdobje, se nadgrajujejo – do 5 točk.
7. Dodeljena sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov morajo biti porabljena v letu 2012.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. (01) 781 21 00.

9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 15. 2. 2012 na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

10. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za mladinske programe in projekte – 2012 – ne odpiraj.«

11. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma v 15 dneh po zaključku razpisa v prostorih Občine Ivančna Gorica.

12. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

docRazpisna dokumentacija (.doc 104KB)

Številka: 430-0003/2012
Datum: 17.1.2012

OBČINA IVANČNA GORICA
župan
Dušan Strnad, l. r.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki