Zbiranje ponudb za organizatorja tržnice v Ivančni Gorici

Ivančna Gorica, 22.12.2011


Občina Ivančna Gorica objavlja poziv za

zbiranje ponudb za organizatorja tržnice v Ivančni Gorici

I. SPLOŠNO
Podlaga za izvedbo zbiranja ponudb za organizatorja tržnice je lastništvo Občine Ivančna Gorica nad prostorom na Sokolski ulici v Ivančni Gorici pri Kulturnem domu, kjer je urejen tržni prostor, na katerem se organizira tržnico.

Dejavnost vključuje oddajo organizacije tržnice v najem, njihovo urejanje oziroma vzdrževanje v skladu s sprejetim Odlokom o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici (Ur. list RS št. 47/11 z dne 17.6.2011).

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.

Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki pridelani na območju občine Ivančna Gorica.

Kakovost pridelkov in drugega blaga nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije.

II. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Občina Ivančna Gorica vabi vse zainteresirane, da skladno s tem pozivom oddajo ponudbo za organizatorja tržnice.
Prijavitelj mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti v skladu s tem razpisom za kar poda izjavo o registraciji in izpolnjevanju pogojev.

III. NAMEN ZBIRANJA PONUDB
Namen zbiranja ponudb je izbrati organizatorja, ki bo tržnici v Ivančni Gorici zagotavljal nemoteno redno delovanje in nadaljnjo širitev.
Tržnica deluje vsako soboto in vse leto, pod posebnimi pogoji pa lahko deluje tudi med tednom.

Kandidat za organizatorja mora v ponudbi ponuditi:

    1. Finančno ponudbo za prevoz in postavitev in odstranitev stojnic. Organizator prevzame tudi vso skrb za urejenost tržnice in manipulativne površine, uporabnost tržne opreme, čistočo in odstranjevanje odpadkov, zunanji videz površin in promocijo tržnice ter odgovarja za opremo, ki mu je dana v uporabo s strani občine.

    2. Predlog načina zagotavljanja ponudbe na tržnici. Ponudba mora biti redna, zagotavljati pa jo morajo ponudniki z območja občine Ivančna Gorica. Izjemoma je dovoljena tudi ponudba drugih ponudnikov, kolikor je ni mogoče zagotoviti s strani domačih. Predlog je potrebno tudi finančno ovrednotiti.

     3. Oceno sedanjega stanja in vizijo razvoja tržnice Ivančna Gorica.

IV. NAČIN PLAČILA

Mesečno na podlagi izdanega računa v skladu s pogodbo.

V. MERILA ZA IZBOR ORGANIZATORJA
Pri izbiri organizatorja bodo vsi trije sklopi iz točke III. enako pomembni.

VI. OBDOBJE ORGANIZIRANJA
Pogodba z organizatorjem bo podpisana za obdobje enega leta, s poizkusno dobo 3 mesece. Pravice in obveznosti organizatorja in upravljavca (občine) bodo določene v pogodbi.

VII. POSTOPEK IZBIRE ORGANIZATORJA
Občina bo organizatorja izbrala na podlagi zbiranja ponudb. Cilj postopka je izbrati organizatorja, ki bo tržni prostor najbolj namensko uporabljal in zagotavljal nemoteno delovanje tržnice s čim boljšo ponudbo, hkrati pa predložil najbolj obetavno vizijo njenega razvoja. Občina lahko izbere dva ponudnika; enega za prvi sklop in drugega za drugi in tretji sklop iz točke III.

VIII. ODDAJA PONUDBE
Ponudnik mora ponudbo poslati na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica v zaprti kuverti, na kateri je na prvi strani zapis: »Za razpis: Izbira organizatorja tržnice« - NE ODPIRAJ, na hrbtni strani kuverte pa je označen naslov vlagatelja.

Rok za prijavo je 30.12.2011 do 9.00 ure. Upoštevane bodo vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki bodo prispele do določenega datuma in ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. V kolikor je ponudba poslana po pošti, šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenih datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka in jih neodprte vrnil ponudnikom.

IX. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb ne bo javno. Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, bo vse pravočasne in pravilno označene ponudbe zainteresiranih ponudnikov odprla, preverila izpolnjevanje zahtevanih pogojev in ocenila prejete ponudbe glede na postavljena merila.

Strokovna komisija lahko od zainteresiranih ponudnikov zahteva dodatna pojasnila ponudb.

Ponudba mora biti veljavna vsaj štiri mesece od dneva oddaje ponudbe.
Po oddaji ponudb lahko občina izvede še poljubno število krogov pogajanj, preden izbere organizatorja tržnice.

X. PODPIS POGODBE
Vzorec pogodbe za organizacijo tržnice je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Občina bo izbranemu ponudniku pogodbo poslala v podpis v roku 10 dni po sprejemu odločitve. V roku 8 dni po prejemu pogodbe mora izbrani ponudnik podpisati pogodbo.

docxPogodba (.docx 26KB)
docxPonudba (.docx 30KB)
docxIzjava (.docx 14KB)
docxDokazilo (.docx 14KB)

Številka: 430-0023/2011
Datum: 20. 12. 2011
OBČINA IVANČNA GORICA
Dušan Strnad, župan


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki