Javni razpis za pridobitev štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2011/2012

Ivančna Gorica, 26.09.2011


Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/2011) in Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/07)

JAVNI RAZPIS

za pridobitev štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica

za šolsko leto 2011/2012


1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij dijakom in študentom iz občine Ivančna Gorica v skladu s Pravilnikom o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica.

3. Okvirna višina sredstev, ki so predmet razpisa, je 35.000,00 evrov.

4. Pravico do štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica lahko uveljavijo redni dijaki in študenti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • imajo status rednega dijaka oz. študenta,
 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v občini Ivančna Gorica najmanj eno leto od datuma prijave na javni razpis,
 • ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso bili starejši od 18 let oz. ob vpisu v visokošolsko in univerzitetno izobraževanje niso bili starejši od 26 let,
 • niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
5. Vsi prosilci se morajo prijaviti na obrazcih iz razpisne dokumentacije in priložiti vsa v razpisni dokumentaciji potrebna dokazila:
 • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto (dobite ga na šoli ali fakulteti),
 • dohodninsko odločbo staršev oz. skrbnikov ter drugih članov iz skupnega gospodinjstva za leto 2010, ki so po zakonu o dohodnini dolžni oddati dohodninsko napoved,
 • zadnje pridobljene odločbe o otroškem dodatku za vse otroke, ki so člani družine,
 • dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta oziroma dokazilo o uspehu v preteklem šolskem letu (dobite ga ali ste ga dobili na šoli ali fakulteti),
 • dokazila o uspehih in priznanjih (če jih imate),
 • fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista (kar potrjuje državljanstvo vlagatelja),
 • fotokopijo potrdila o družinski skupnosti, naslovljenega na ime in priimek vlagatelja (dobite ga na Krajevnem uradu, Sokolska 8, Ivančna Gorica).
Občinski svet Občine Ivančna Gorica bo za šolsko leto 2011/2012 na eni izmed naslednjih sej s sklepom, izdanim na podlagi 5. člena Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/2007), sprejel število ter višino štipendij.

6. Merila za vrednotenje prijav bodo v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom sledeča:

a) DOHODEK
 
 
 

plačilni razred

dohodkovni razred

(delež bruto mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo v RS v preteklem koledarskem letu)

 

št. točk

1.

do 25 %

90

2.

od 25 % do 35 %

80

3.

od 35 % do 45 %

70

4.

od 45 % do 55 %

50

5.

od 55 % do 70 %

40

6.

od 70 % do 90 %

30

7.

od 90 % do 110 %

20

8.

nad 110 %

10


Dokazilo: dohodninska odločba ter odločba o otroškem dodatku za leto 2010.

Za člane družine vlagatelja se po tem pravilniku štejejo:
 • oče, mati ali zakonec oz. oseba, ki živi z enim izmed staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do občinske štipendije,
 • otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih vlagateljevi starši dolžni preživljati v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
 • stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki vlagateljevih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alineje,
 • otroci oz. posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
b) ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI

št. otrok

št. točk

1 do 2 otroka

2

3 do 5 otrok

4

več kot 5 otrok

6


Dokazilo
: izjava o številu vzdrževanih otrok (predšolski, šolski, študentje, brezposelni) v družini ter njihovem statusu, potrdilo o družinski skupnosti, naslovljeno na ime vlagatelja.

c) USPEH V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU

uspeh

št. točk

zadosten (6)

2

dober (7)

4

prav dober (8, 9)

6

odličen (10)

8


Dokazilo: kopija izkaza o uspehu oz. potrdilo o opravljenih izpitih.

d) PRIZNANJA

Višina štipendije se poviša ob doseženih uspehih na izvenšolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport itd. na naslednji način:

doseženo priznanje

št. točk

1. mesto oz. zlato priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju, in primerljivo

do 12 točk

2. mesto oz. srebrno priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju, in primerljivo

do 9 točk

3. mesto oz. bronasto priznanje (ekipno ali posamično), doseženo na regijskem, državnem ali mednarodnem tekmovanju, in primerljivo

do 6 točk

4. nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki, in primerljivo

do 3 točke


Dokazilo
: Kopija priznanj ali druga dokazila o doseženih uspehih.

e) ODDALJENOST DEJANSKEGA KRAJA BIVANJA OD KRAJA IZOBRAŽEVANJA

razdalja v km (v eno smer)

št. točk

manj kot 10 km

3

10 km–30 km

6

30–50 km

9

50–100 km

15

nad 100 km

18


Dokazilo: Izjava z navedbo dejanskega naslova kraja bivanja (stalno prebivališče, začasno prebivališče, kraj dijaškega oz. študentskega doma) ter naslova šole oz. fakultete.

možnost javnega prevoza (avtobus, vlak)

št. točk

manj kot 3-krat na dan v eno smer

9

od 3-krat do 5-krat na dan v eno smer

6

več kot 5-krat na dan v eno smer

3


Dokazilo: Navedba prevoznikov (LPP, Slovenske železnice, …).

f) LETNIK

letnik

št. točk

1.

2

2.

4

3.

6

4.

8

5., 6.

9

absolvent

10


Dokazilo
: Potrdilo o vpisu.

g) DRUGE ŠTIPENDIJE

štipendija

št. točk

ne prejema štipendije

15

prejema eno štipendijo

4

prejema več štipendij

0


Dokazilo: Izjava vlagatelja.7. Vloge za dodelitev štipendij morajo biti dostavljene do 7. 10. 2011 do 13. ure na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
Na tem naslovu lahko zainteresirani dobijo tudi vse dodatne informacije. Razpisana dokumentacija se lahko dvigne v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali pa na spletni strani občine http://www.ivancna-gorica.si/.

8. Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z OBVEZNO navedbo imena, priimka in naslova prosilca in z oznako »JAVNI RAZPIS, ŠTIPENDIJE 2011/2012, NE ODPIRAJ!«

9. Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 10. 2011 v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8 v Ivančni Gorici. Odpiranje bo nejavno.

10. Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh PO OPRAVLJENI IZBIRI.

11. Medsebojna razmerja med Občino Ivančno Gorico in izbranim kandidatom bodo urejena s pisno pogodbo.

Številka: 430-0019/2011
Ivančna Gorica, 8. 9. 2011

Občina Ivančna Gorica
Župan
Dušan Strnad, l.r.
docRazpisna dokumentacija (.doc 83KB)


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki