Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta

Ivančna Gorica, 15.07.2011


Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar.

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri;
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • preizkus znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja (preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene strokovne izpite, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi.

Delovno področje:
 • nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa, Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter po odlokih občine;
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji;
 • opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;
 • neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;
 • izdajanje odredb v skladu z odlokom občine;
 • vodenje evidence, po zakonu, ki ureja prekrške;
 • druge naloge s področja občinskega redarstva in druge naloge po nalogu županov in direktorjev občinskih uprav občin ustanoviteljic.
Prijava mora vsebovati:
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • izjavo o opravljenem preizkusu znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • izjavo o veljavnem vozniškem dovoljenju za vožnjo motornih vozil B kategorije,
 • izjavo kandidata, da :
  • a) je državljan Republike Slovenije
  • b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, pridobitev podatkov iz 6. alineje iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Delovni čas na delovnem mestu občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je več izmensko, v gibljivem, nestalnem urniku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu občinski redar III (pripravnik), z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, na terenu na območjih občin Ivančna Gorica in Šmartno pri Litiji.

Kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bo uvrščen v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu – za območje občine Ivančna Gorica in občine Šmartno pri Litiji« na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, do vključno 29.7.2011.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 051 443 408.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Številka: 100-16/2011
Datum: 13.7.2011
Informacije:
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji
Jerebova 14, Litija, telefon: 01 8963 469, e-mail: inspektorat.litija@litija.si


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki