Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Ivančna Gorica, 13.06.2011


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 74/09-Odl. US) OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
objavlja

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za investicije in upravljanje infrastrukture, šifra DM C027010
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, gradbene, komunalne ali druge ustrezne tehnične smeri ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske, gradbene, komunalne ali druge ustrezne tehnične smeri;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • znanje angleškega jezika (pisno in pogovorno);
 • poznavanje centraliziranih in decentraliziranih razpisov in politik EU;
 • poznavanje vodenje investicij in projektnega vodenja;
 • dobro poznavanje spletnih brskalnikov in e-pošte;
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
 • zahtevno računalniško znanje MS orodij;
 • vozniški izpit B kategorije.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
 • da je državljan Republike Slovenije;
 • da oseba ni bila pravnomočna obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverilo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanju v naziv v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Kot opravljeno usposabljanje se šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah za strokovni izpit za imenovanje v naziv v skladu z določbami XXII. poglavja Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga bo napotil predstojnik. Preverilo se bo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da ga nima, ga mora na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje:
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
 • vodenje, koordiniranje in nadziranje dela s področja investicij
 • priprava projektne dokumentacije za investicije in javna naročila
 • sodelovanje pri pripravi proračuna
 • skrb za izvajanje proračuna
 • spremljanje razvojnih politik EU
 • priprava projektov na zalogo
 • spremljanje centralnih razpisov EU in državnih razpisov
 • priprava prijav na razpise
 • sodelovanje s pristojnimi državnimi organi in organi EU pri realizaciji projektov
 • priprava poročil nadzornim organom
 • naloge s področja dejavnosti oddelka za investicije in upravljanje infrastrukture
 • pridobivanje upravnih dovoljenj
 • vodenje postopkov za pridobivanje sredstev iz javnih skladov in skladov EU
 • sodelovanje z javnimi zavodi in projektanti
 • naloge s področja javnih naročil
 • spremljanje zakonodaje in zagotavljanje dela v skladu z zakoni in veljavnimi predpisi
 • sodelovanje s predsedniki svetov krajevnih skupnosti in gradbenimi odbori
 • priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja
 • druga dela po navodilu župana ali direktorja.
Prijava mora vsebovati:
 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo kandidata, da:
  • da je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
       4.  izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta in sicer;
  • znanje angleškega jezika (pisno in pogovorno);
  • poznavanje centraliziranih in decentraliziranih razpisov in politik EU;
  • poznavanje vodenja investicij in projektnega vodenja;
  • dobro poznavanje spletnih brskalnikov in e-pošte;
  • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
  • zahtevno računalniško znanje MS orodij;
  • opravljen vozniški izpit B kategorije.
      5. izjavo kandidata, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Ivančna Gorica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

V primeru, da bo kandidat namesto izjave iz druge in tretje alineje 3. točke prijavi priložil potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, oziroma potrdilo krajevno pristojnega okrajnega sodišča, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, potrdilo ne sme biti starejše od 2 mesecev, sicer se bo prijava štela za formalno nepopolno.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8 in Sokolska ulica 5 v Ivančni Gorici, na terenu ali v drugih uradnih prostorih Občine Ivančna Gorica.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, s poudarkom na znanjih in veščinah v zvezi z delovnim področjem, na katerega se prijavlja.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec (šifra DM C027010), številka: »110-0002/2011« na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica. Rok prične teči naslednji dan po objavi, to je z dnem 14.6.2011.

Formalno nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ivančna Gorica: www.ivancna-gorica.si pod rubriko javne objave.

Informacije o objavi javnega natečaja daje Tatjana Markelj, tel. 01/78 12 101.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-0002/2011
Datum: 13.6.2011

Dušan Strnad
                                                                                                                       Župan


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki