Javna objava za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta

Ivančna Gorica, 23.05.2011


Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 74/09-Odl. US) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09-Odl.US) Občina Ivančna Gorica, objavlja

javno objavo za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:

VZDRŽEVALEC IV-II v pisarni župana Občinske uprave Občine Ivančna Gorica
za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečno poskusno dobo
(šifra DM 58 v uredbi, v povezavi z delovnimi nalogami iz zap.št. 55, 30, 24).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti morajo srednjo poklicno izobrazbo tehnične smeri
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj
- aktivno znanje slovenskega jezika
- osnovno poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, internet, e-pošta)
- vozniški izpit A in B kategorije.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje:
• spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
• obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev
• opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih
• prevoz funkcionarjev in drugih zaposlenih
• zagotavljanje vzdrževanja vozila
• vodenje potrebnih evidenc
• prenašanje in prevažanje pošte, spisov in drugih gradiv
• opravljanje tehničnega dela v zvezi z odpravo pisemskih pošiljk
• opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav
• opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi
• obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih
• urejanje okolice in objektov
• evidenca skladišča za civilno zaščito
• nabava in dostava naročenega materiala
• druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave

K pisni prijavi mora kandidat predložiti:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
3. izjavo o osnovnem poznavanju dela z računalnikom
4. izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika
5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu, iz katere mora biti razviden datum, ko je bil le-ta opravljen
6. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ivančna Gorica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v njej poleg formalne izobrazbe, delovnih izkušenj, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v občinski upravi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v njenih poslovnih prostorih in na terenu.
V izbirnem postopku se bodo obravnavale le popolne in pravočasno prispele prijave ter le tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s stalnim prebivališčem na območju Občine Ivančna Gorica.

Kandidate vabimo, da vložijo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto – vzdrževalec IV-II« na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ivančna Gorica. Rok prične teči naslednji dan po objavi, to je z dnem 24.5.2011.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ivančna Gorica: www.ivancna-gorica.si pod rubriko razpisi in objave.

Informacije o izvedbi javne objave dobite na telefonski številki 01/78 12 101 (Tatjana Markelj).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

Datum: 11.5.2011
Številka: 110-0001/2011


Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad, l.r.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki