Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja za leto 2011

Ivančna Gorica, 13.04.2011


Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) Ur. list RS št. 51/06-UPB1, 45/08, 16. člena Statuta občine Ivančna Gorica (Ur. list RS št. 89/04, 36/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica (Ur. list RS št. 74/07) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja

v občini Ivančna Gorica za leto 20111. PREDMET RAZPISA:
Predmet razpisa so državne pomoči, ki se bodo dodeljevale za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica. Državne pomoči se dodeljujejo za skupinske izjeme za kmetijstvo.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV :

docVišina razpisanih sredstev (.doc 106KB)

3. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
 • pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
 • člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
 • organizacije, ki so registrirane za izvajanje kompleksne tehnične pomoči na področju kmetijstva;
 • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in čebelarstva na območju občine ali regije,
 • do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah;
 • pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali).

4. POGOJI IN KRITERIJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE
Splošni pogoji:
a. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.
b. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine Ivančna Gorica in še niso izvedeni.
c. Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa o odobritvi sredstev.
d. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
e. Mikropodjetja (KMG) ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Ivančna Gorica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki
ležijo na območju občine Ivančan Gorica.
f. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
g. Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo.
h. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i. Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje ipd., ki ni podjetje v težavah.
j. Subvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k. Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica.
l. Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do 18. 11. 2011, razen če je v vlogi določeno drugače.

5. FINANČNE DOLOČBE:
a. Bruto intenzivnost pomoči:
 • do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
 • do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.
b. Najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
 • Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
 • Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikropodjetju (KMG) iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je mikropodjetje na območju z omejenimi dejavniki.
 • Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. Pomoč se dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

6. MERILA IN KRITERIJI:

Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov (male agromelioracije):Pri agromelioracijah se bodo upoštevale naslednje kategorije zemljišč:
- I. kategorija – zelo kamnito (20 ur/ha),
- II. kategorija – srednje kamnito (10 ur/ha),
- III. kategorija – skalne samice, odstranjevanje zarasti (5 ur/ha).

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju:
Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti:

Točkovanje dejavnosti društev s področja kmetijstva:
Izvedba prireditve:
 • na občinski ravni 30 točk/prireditev,
 • na medobčinski ravni 45 točk/prireditev,
 • na državni in meddržavni ravni 60 točk/prireditev,
 • sodelovanje na vseh drugih prireditvah 15 točk/prireditev.
Izobraževanje:
 • izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji – 10 točk/seminar.
Članstvo:
 • 1–9 članov 2 točki,
 • 10–19 članov 5 točk,
 • 20–49 članov 10 točk,
 • 50– 99 članov 20 točk,
 • nad 100 članov 30 točk.


Točkovanje dejavnosti društev s področja čebelarstva:
Izvedba prireditve:
 • na občinski ravni 30 točk/prireditev,
 • na medobčinski ravni 45 točk/prireditev,
 • na državni in meddržavni ravni 60 točk/prireditev,
 • sodelovanje na vseh drugih prireditvah 15 točk/prireditev.
Izobraževanje:
 • izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji – 10 točk/seminar.
Število panjev:
 • 0– 99 10 točk,
 • 100–399 20 točk,
 • 400–699 30 točk,
 • 700–999 40 točk,
 • 1000–1200 50 točk.
Članstvo:
 • 1–9 članov 2 točki,
 • 10–19 članov 5 točk,
 • 20–49 članov 10 točk,
 • 50– 99 članov 20 točk,
 • nad 100 članov 30 točk.

7. VSEBINA VLOGE
Upravičenci vložijo vloge in zahtevke za finančna sredstva na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo v sprejemni pisarni na Občini Ivančna Gorica ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si.

Upravičenci za posamezne namene podajo izjavo (v vlogi!), da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oz. priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo, koliko sredstev so za določen namen že prejeli. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh pomoči, ki jih posameznik pridobi iz drugih virov v tekočem letu.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu.

Obvezne priloge k vlogi so:
 • Veljaven transakcijski račun (pazite na natančen izpis številke!)
 • Izpolnjeno in podpisano izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
 • Druga dokumentacija, ki je zahtevana pri vsakem posameznem ukrepu (potrdila, izjave, posestni listi, mapne kopije).

8. NADZOR IN SANKCIJE


Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska strokovna služba Občine Ivančna Gorica lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve (2) leti.


9. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Zadnji rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kmetijstva iz proračuna Občine je 29. 4. 2011.

Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem razpisu.
V tem času bodo prejeli v podpis tudi Pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogovorjene medsebojne obveznosti.
Če upravičenci ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev finančnih sredstev.

10. NAČIN REŠEVANJA VLOG

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica.

Občinska uprava opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz razpisa. V primeru nejasnosti se lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo.

Odpiranje vlog ne bo javno. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Sredstva so za posamezni ukrep namenjena za tekoče leto in se ne prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

11. ODDAJA VLOGE ZA DODELITEV SUBVENCIJE

Vlagatelji oddajo vloge na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica v sprejemni pisarni ali po pošti priporočeno s povratnico na predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si do roka objave v občinskem glasilu Klasje.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravočasne, pravilno in v celoti izpolnjene ter oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo upoštevala.

12. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez plačila na Občini Ivančna Gorica (v sprejemni pisarni občinske uprave) oz. na spletnih straneh: www.ivancna-gorica.si.

Vse dodatne informacije lahko dobite na referatu za kmetijstvo, tel.: (01) 781 21 12 (Marija Okorn).

docVloga – naložbe v kmetijska gospodarstva (.doc 98KB)
docVloga – tehnična podpora (.doc 63KB)
docVloga – društva (.doc 93KB)

Številka: 430-0006/2011
Ivančna Gorica, 25. 3. 2011

OBČINA IVANČNA GORICA
Župan
Dušan Strnad, l.r.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki