Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011

Ivančna Gorica, 08.04.2011


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/2011) in Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/05 in št. 30/06) Občina Ivančna Gorica objavlja


JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna

Občine Ivančna Gorica za leto 20111. Predmet tega javnega razpisa so programi društev in zveze na področju turizma.

2. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma:
- turistična društva,
- društva za ohranjanje ljudskih običajev,
- turistična zveza.

4. Višina sredstev, ki so na razpolago, je 28.000,00 EUR. Od tega je namenjeno za sofinanciranje programov in dejavnosti:
- društev 15.000,00 EUR,
- zveze 13.000,00 EUR.

5. Predmet sofinanciranja dejavnosti društev in zveze na področju turizma so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
- izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva oziroma zveze na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: zloženka, razglednica, brošura ipd.,
- spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka; organizacija delavnic za otroke in mladino,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (predavanja, delavnice ipd.),
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (turistične oznake, smerokazi, spominki ipd.),
- izvajanje posebnih projektov na področju turizma.

6. Izvajalci programov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirani po zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Ivančna Gorica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da delujejo najmanj eno leto.

7. Prosilci za sredstva, ki so predmet tega razpisa, morajo k prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec,
- podatki o programu,
- fotokopija odločbe o registraciji,
- fotokopija statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju turizma (samo za prijavitelje, ki se prijavljajo prvič, oz. tiste, ki so v zadnjem letu spreminjali statut),
- seznam članov društva s plačano članarino,
- izpolnjen, podpisan in parafiran vzorec pogodbe.

8. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov so razdeljena v dva sklopa:
- delovanje društev/zveze,
- programi društev/zveze.

1). Delovanje društev/zveze
Društvo pridobi točke glede na število članov društva, zveza pa na število društev, ki so vključena v zvezo in ustrezajo pogojem, opredeljenim v 2. in 3. členu Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica. Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvo in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske obveznosti v društvu. Kot član podmladka društva se šteje oseba do dopolnitve 18. leta starosti ob upoštevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena.

Merila za točkovanje:

Razred Število članov Število točk
1. 1–10  10
2. 11-50  30
3. 51-100  50
4. 101-200  80
5. 201 in več  100

Društvo, ki vključuje v članstvo podmladek, pridobi eno dodatno točko za vsakega člana podmladka. Zveza pridobi točke glede na število društev, vključenih v zvezo, in sicer za vsako društvo 10 točk.

2). Programi društev/zveze
Izbor programov, ki se točkujejo, opravi komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov in ocenjuje stroške programov. Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo.

PROGRAM ŠTEVILO TOČK
1.) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine
a) urejanje in vzdrževanje kulturnih in naravnih spomenikov
b) zbiranje in arhiviranje zgodovinskega gradiva
c) prikazi kulturne dediščine (muzeji, galerije …)

50/leto
30/leto
20/leto
2.) Urejanje, olepšanje in varstvo okolja
a) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, razgledišč, tematskih poti, označevanje …
b) čistilne akcije


40/akcijo
30/akcijo
3.) Organizacija in izvedba prireditve
a) društvo je organizator in izvajalec prireditve
b) društvo sodeluje na prireditvi lokalnega pomena
c) društvo sodeluje na prireditvi širšega pomena

50/prireditev
20/prireditev
30/prireditev
4.) Promocijske in informativne dejavnosti
a) izdajanje promocijskega materiala (zloženke, razglednice,
bilteni …)
b) predstavitev občine in društva na sejmih, razstavah …


30/pro.material
20/predstavitev
5.) Izobraževanje in usposabljanje za namene pospeševanja turizma
a) organizacija in izvedba seminarjev, delavnic …
b) izobraževanje članov društva

30/seminar
20/seminar
6.) Spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
a) organizacija in izvedba natečajev (npr. najlepše okolje, naselje, stavba, najboljša gostinska ponudba …)

50/natečaj
7.) Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja
a) oblikovanje turističnih izdelkov (spominek)
b) oblikovanje nove turistične ponudbe kraja programi (npr. tematske poti …)
c) trženje obstoječe turistične ponudbe

30/leto
50/leto
30/leto

Za zvezo veljajo enaka merila za točkovanje programov kot za društva.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev in zveze ter razpoložljivih sredstev.
Za delovanje društev/zveze je namenjenih 30 % razpoložljivih sredstev, za programe društev/zveze pa 70 % razpoložljivih sredstev.

9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali priporočeno po pošti, najpozneje do 3. 5. 2011, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Razpisna dokumentacija je na voljo od objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času Občine in na spletni strani Občine .
Podrobnejše informacije daje Matej Šteh, tel.: 781 21 30. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma za leto 2011 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov prijavitelja.

10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v ¬8 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju turizma morajo biti porabljena v letu 2011.

docRazpisna dokumentacija - področje turizma 2011 (.doc 131KB)

Številka: 430-0009/2011
Datum: 31. 03. 2011

OBČINA IVANČNA GORICA
Župan
Dušan Strnad

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki