Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2011

Ivančna Gorica, 08.04.2011


Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 27/2002, 110/2002, 15/2003), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/2011) in 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/01 in 4/02) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Ivančna Gorica

za leto 20111. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica za področje športa je sofinanciranje naslednjih vsebin športnih programov ter razvojne in strokovne naloge:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- vzdrževanje javnih športnih objektov in površin,
- promocijsko dejavnost športa,
- priznanja športnikom in športnim delavcem.

2. Izvajalci letnih programov športa so:
- športna društva,
- zveza športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in klubi ter njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

3. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo nosilci in izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Ivančna Gorica,
- da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani najmanj eno leto od prijave na razpis,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da Občini Ivančna Gorica vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev, društva in klubi pa tudi podatke o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih.
-
4. Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja športa za leto 2011, so:
- Postavka 18034 – priznanja za športnike in športne delavce – višina razpisanih sredstev je 800 EUR,
- Postavka 18035 – športne prireditve – višina razpisanih sredstev je 1.300 EUR (npr. Športnik leta),
- Postavka 18036 – strokovno izobraževanje v športu – višina razpisanih sredstev je 800 EUR (strokovno izobraževanje športnih delavcev),
- Postavka 18037 – Programi za otroke in mladino – višina razpisanih sredstev je 35.000 EUR (predšolski otroci, šoloobvezni otroci in mladina),
- Postavka 18038 – Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija – višina razpisanih sredstev je 46.600 EUR (kakovostni šport otrok, mladine in odraslih ter športna rekreacija),
- Postavka 18039 – Program planinstva – višina razpisanih sredstev je 1.200 EUR (sofinanciranje programov planinskih društev oz. programa planinstva),
- Postavka 18043 – Sofinanciranje nakupa športne opreme – višina razpisanih sredstev je 3.700 EUR,
- Postavka 18044 – Sofin. gradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov – višina razpisanih sredstev je 9.000 EUR.

5. Dodeljena sredstva izvajalcem športne dejavnosti za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011.

6. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica . Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. 01 781 21 00.

7. Izvajalci športnih programov, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti:
- potrdilo o registraciji društva pri UE Grosuplje (samo društva, ki se prvič prijavljajo),
- potrdilo o zagotovljenem strokovnem kadru (pogodbo s strokovnim delavcem),
- potrdilo o zagotovljenem prostoru oz. športni površini za izvajanje programa (pogodba z lastnikom oz. upravljavcem, če se program izvaja v najetih prostorih oz. površinah) ter urnik vadbe,
- program dela za leto 2011 ter program investicijskega vzdrževanja in nabave športne opreme v letu 2011,
Izbrani bodo le tisti izvajalci, ki bodo dostavili vso potrebno dokumentacijo.

8. Proračunska sredstva za področje športa za leto 2011 se bodo razdeljevala na podlagi določil Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/01 in 4/02).

9. Medsebojna razmerja med Občino Ivančna Gorica in izbranim izvajalcem športnih programov se bodo uredila s pisno pogodbo.

10. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma v 20 dneh po zaključku razpisa v prostorih Občine Ivančna Gorica.

11. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

12. Zadnji rok za prijavo na razpis je 3. 5. 2011, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. Prijava mora biti posredovana v zaprti kuverti in z oznako »Javni razpis – šport 2011«. Prijave, ki na naslov ne bodo prispele do zahtevanega datuma, pri vrednotenju ne bodo upoštevane.

docRazpisna dokumentacija - področje športa 2011 (.doc 187KB)

Številka: 430-0008/2011
Datum: 28.3.2011

OBČINA IVANČNA GORICA
Ž u p a n

Dušan Strnad l.r.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 209 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki