Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Ivančna Gorica za leto 2011

Ivančna Gorica, 08.04.2011


Na podlagi 57., 61., 62., člena in členov od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/00-UPB17, 56/2008, 94/2009, 4/2010 in 20/2011), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/2011) in Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št.141/2004, 17/2006 in 31/2007) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture v

Občini Ivančna Gorica za leto 2011


1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz sredstev proračuna Občine Ivančna Gorica so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne, novinarske, likovne, fotografske, filmske, video in knjižno-založniške dejavnosti, varstva kulturne dediščine ter upravljanja z objekti, ki služijo izvajanju kulturnih programov.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo sledeči izvajalci letnih kulturnih programov in projektov:
- fizične in pravne osebe, ki opravljajo kulturno umetniške dejavnosti in imajo prebivališče oziroma sedež v Občini Ivančna Gorica (kulturna društva in njihove zveze; samostojni ustvarjalci na področju kulture; javni skladi; v primeru avtorskih programov pa njihovi avtorji),
- mladi umetniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica, ki niso starejši od 30 let, njihovo dosedanje delo in javno priznani uspehi pa potrjujejo njihovo izjemno nadarjenost, za izvedbo posameznih programov ali študijsko izpolnjevanje doma in v tujini,
- organizatorji kulturnih prireditev za gledališka in glasbena gostovanja, razstave, abonmaje, pregledna srečanja, tekmovanja, festivale, multimedijske in druge prireditve, če imajo za izvedbo zagotovljene kadrovske, finančne in prostorske možnosti,
- javni zavodi na področju kulture, katerih (so)ustanovitelj je Občina Ivančna Gorica, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanoviteljskega akta javnega zavoda,
- drugi zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini, in imajo reference za kakovostno izvedbo programa,
- lastniki nepremične (razen neposrednih proračunskih uporabnikov) kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo kulturne dediščine, pod pogoji, kot jih določa zakon,
- lastniki (razen neposrednih proračunskih uporabnikov) in upravljavci objektov, ki služijo izvajanju kulturnih programov in so bili s Sklepom o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96 in 9/96) določeni za javno infrastrukturo na področju kulture, za redno vzdrževanje objektov,

4. Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež oziroma prebivališče v občini Ivančna Gorica,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
- da vsaj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in/ali projektov za preteklo leto,
- delujejo na področju kulture najmanj eno leto.

5. Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja kulture za leto 2011, so:
- Postavka 18023 – sofinanciranje skupnih programov občinskega, medobčinskega in območnega značaja – višina razpisanih sredstev je 11.200 EUR,
- Postavka 18024 – sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 73.000 EUR,
- Postavka 18025 – sofinanciranje nabave opreme kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR,
- Postavka 18006 – vzdrževanje kulturnih spomenikov – višina razpisanih sredstev je 4.000 EUR.
- Postavka 18027 – investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov – višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR.

7. Dodeljena sredstva izvajalcem kulturne dejavnosti za leto 2011 morajo biti porabljena v letu 2011.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa, in sicer na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine, ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica  Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. 01 781 21 00.

Prijavitelji, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti:
- izpolnjeno prijavo na razpis, izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji) ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge,
- s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
- kopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (samo tisti, ki se prijavljajo prvič),
- kopijo odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture in sicer tisti, ki se prijavljajo prvič),
- dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje za projekt obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

9. Merila

Kulturni programi/projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov/projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. Program
a. Študij oziroma priprava programa;
b. Izvedba programa;
c. Stroški prostora za študij in izvedbo programa.
2. Projekti
a. Organizacija kulturnih prireditev;
b. Obnova kulturnih spomenikov in ostale kulturne dediščine;
c. Investicijsko vzdrževanje objektov, ki služijo izvajanju kulturnih programov/projektov;
d. Izdaja tiskanih gradiv (lahko zapisani tudi na CD) na področju kulture.
3. Nakup in vzdrževanje opreme.
4. Kakovost in visoka obletnica delovanja.

docMerila in kriteriji (.doc 88KB)


10. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 3.5.2011, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

11. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Ivančna Gorica). Prijave morajo oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za kulturo 2011 - ne odpiraj!«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno ter nepravilno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

12. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo strokovna komisija opravila predvidoma v 14 dneh po zaključku razpisa v prostorih Občine Ivančna Gorica.

13. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

docRazpisna dokumentacija - področje kulture 2011 (.doc 333KB)

Številka: 430-0007/2011
Datum: 28.3.2011

OBČINA IVANČNA GORICA
Ž u p a n

Dušan Strnad, l.r.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki