Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov v letu 2011

Ivančna Gorica, 11.03.2011


Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/2011) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/2005)
Občina Ivančna Gorica objavlja


JAVNI RAZPIS


za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2011

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2. Predmet javnega razpisa so letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica ter so prispevali k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov in projektov:
- fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Ivančna Gorica;
- druge fizične in pravne osebe, če se programi in projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Ivančna Gorica.

4. Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- izvajajo programe in projekte, ki so predmet razpisa;
- imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Ivančna Gorica oziroma izvajajo programe in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Ivančna Gorica;
- programi in projekti omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Ivančna Gorica;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge (neproračunske) vire financiranja;
- imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in projektov na področju, za katerega se prijavljajo;
- imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.

5. Sredstva za sofinanciranje so planirana na postavki proračuna 18030 – Sofinanciranje delovanja drugih društev in organizacij, in sicer v višini 8.400 EUR.

6. Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov so:

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov in projektov so jasno opredeljeni – 0 do 5 točk;

SEDEŽ – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma sedež v občini – 5 točk;


ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV programov in projektov
- 1–5 aktivnih članov oz. nosilcev - 2 točki,
- 6–10 aktivnih članov oz. nosilcev - 3 točke,
- 11–15 aktivnih članov oz. nosilcev - 4 točke,
- 16–20 aktivnih članov oz. nosilcev - 5 točk;

PROMOCIJA – programi in projekti prispevajo k prepoznavnosti občine – 0 do 10 točk;

KVALITETA IN REALNOST – programi in projekti so kvalitetni in izvedljivi – 0 do 5 točk;

INOVATIVNOST – programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop – 0 do 10 točk;

SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ivančna Gorica – 0 do 5 točk;

REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje daljše časovno obdobje – 0 do 5 točk;

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov in projektov imajo izvajalci
- 60–80 % lastnih sredstev - 1 točka,
- 81–90 % lastnih sredstev - 2 točki,
- več kot 90 % lastnih sredstev - 5 točk.

7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov in projektov morajo biti porabljena v letu 2011.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo od objave razpisa do porabe sredstev v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje Mojca Globokar Anžlovar, tel. (01) 781 21 00.

9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Ker gre za razpis odprtega tipa, se prijave sprejemajo do porabe sredstev.

10. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica) ter oddana v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za programe in projekte drugih izvajalcev – 2011 – ne odpiraj«.

11. Prijavitelji bodo o odobreni višini obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma prejema prijave (vloge) na naslovu naročnika. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov in projektov.

docRazpisna dokumentacija druga društva 2011 (.doc 109KB)

Številka: 430-0004/2011
Datum: 1.3.2011
 
OBČINA IVANČNA GORICA
Župan
Dušan Strnad, l. r.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki