Izpostavljamo

Javni razpis za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja

Ivančna Gorica, 13.09.2019


Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 56/11 - odl. US, 87/11, 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in 17. in 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic z javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19, v nadaljevanju: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v nadaljevanju: ZUPJS) in določil sklenjene Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih stanovanj, št. 23062-7/07 z dne 16. 7. 2008 (v nadaljevanju: Pogodba z dne 16. 7. 2008) objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnega najemnega stanovanja

Pravočasne bodo tiste vloge vlagateljev, ki bodo prispele po pošti oziroma bodo oddane v prostore sprejemne pisarne Občine Ivančna Gorica do konca uradnih ur ali vložene v poštni nabiralnik Občine Ivančna Gorica od dne objave Javnega razpisa do vključno 30. 09. 2019.

Vsebina:
docxJavni razpis (.docx 79KB)
docxVloga (.docx 56KB)
docxObrazec in navodila za izpolnjevanje vloge (.docx 48KB)

Razpis je zaključen! To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki