Izpostavljamo

Iz 14. redne seje občinskega sveta

Ivančna Gorica, 20.05.2016


V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je dne 17. 5. 2016 potekala 14. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo trinajst točk. Seja se je začela s simboličnim odprtjem razstave likovnih del Melite Garvas iz Višnje Gore.
Župan Dušan Strnad je v informaciji župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica med drugim svetnike seznanil z ustanovitvijo medobčinskega razvojnega centra občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Trebnje, s čistilno akcijo z ozaveščanjem javnosti s sloganom »Za nami je čisto«, z zaključevanjem del pri gradnji kanalizacije v Višnji Gori, z nadaljevanjem gradnje III. faze prometne ureditve v Šentvidu pri Stični in izdelavo mozaikov na opornem zidu pod vrtcem, z arheološkim izkopavanjem na Muljavi za potrebe širitve pokopališča, z uspešno opravljenim 4. Pohodom po krožni poti Prijetno domače, s praznovanjem 25-letnice Moškega pevskega zbora Ambrus in 20-letnice Društva podeželskih žena Ivanjščice, z evropskim prvenstvom v raftingu, ki bo potekal po reki Krki, s tednom kulture v Občini Ivančna Gorica (program prireditev je objavljen na spletni strani občine), s praznovanjem občinskega praznika 27. maja in slovesnostjo na Krki 29. maja »Skupaj za čisto reko Krko«, s tradicionalnim gasilskim meddruštvenim tekmovanjem članic in članov za pokal Krajevne skupnosti Ivančna Gorica, z uradnim odprtjem novih prostorov Lekarne Ljubljane in obletnico Čebelarskega društva Stična. Vse informacije so objavljene tudi na spletni strani občine.
Svetniki so na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja sprejeli Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2016. Priznanja in nagrade bo župan izročil prejemnikom na svečanosti ob občinskem prazniku, ki bo letos potekala 27. maja 2016 na parkirišču pri Kulturnem domu Ivančna Gorica.
Na seji je bil predstavljen projekt umestitve zunanjega fitnesa za starejše v naselju Ivančna Gorica in ureditev začasnih parkirišč pri zdravstvenemu domu. Občani v starosti nad 65 let predstavljajo pomemben delež prebivalstva v naši občini, zato v želji, da se jim zagotovi čim kvalitetnejše življenje v tem življenjskem obdobju, občina strmi k zagotavljanju čim večje izbire različnih možnosti za udejstvovanje v lokalnem okolju ter dvigu kvalitete življenja. Poleg socialnih in zdravstvenih storitev je potrebno zagotovitvi tudi različne druge dejavnosti, storitve in servise, ki bodo omogočale aktivno in polno življenje.
Največ razprave je potekalo pri seznanitvi s poročilom o delu Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, kjer pa se seveda ni dalo izogniti problematiki povečanega vpisa otrok v naše vrtce. Kljub temu, da se občina močno trudi s pridobivanjem dodatnih prostorov, še vedno ni dovolj prostora za vse otroke, predvsem v starosti od 1 do 2 let. Občine se srečujejo s stalnim zniževanjem sredstev za njihovo delovanja, zato bo župan, kot državni svetnik, zastavil v državnem svetu nekaj vprašanj glede financiranja občin, zlasti tistih, ki se srečujejo s povečanim trendom rasti prebivalstva in tudi glede sofinanciranja objektov za vzgojo in izobraževanje. Občina bo za rešitev odklonjenih otrok razpisala koncesijo, intenzivno pa pripravlja tudi projekte za dokončanje prizidka k podružnični šoli v Višnji Gori. Delo vzgojiteljev in tehničnih delavcev celotnega vrtca pa župan in svetniki ocenjujejo zelo pozitivno.
Svetniki so zaradi spremembe zakonodaje in predpisov sprejeli novi Odlok o turistični taksi na območju občine Ivančna Gorica. Z odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območju občine, njeno višino, način obračuna, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način pobiranja, odvajanja in porabe ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka. Sprejeli so tudi Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.
   
Svetniki so sprejeli Sklepe o ukinitvi in vzpostavitvi statusov grajenega javnega dobrega. Posebej bi izpostavili Sklep o ukinitvi statusa v k.o. Hudo pri podjetju Akrapovič. Občina Ivančna Gorica namreč pridobiva gradbeno dovoljenje za ureditev krožnega križišča na regionalni cesti R3-646/1195 Grosuplje – Ivančna Gorica. V ta namen potrebuje na določenih nepremičninah lastninsko pravico v korist občine zaradi sklepanja pravnih poslov z lastniki nepremičnin, potrebnih za ta projekt. Krožno križišče bo v nadaljevanju osnova za izgradnjo nadvoza nad železniško progo kot tudi za podaljšek obvozne ceste proti Stični.
Občinski svet je obravnaval tudi Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015. V poročilu je bilo izraženo pomanjkanje kadra v primerjavi s količino dela, ki ga mora medobčinski inšpektorat v skladu s svojimi pristojnostmi opraviti za štiri občine.
Poročilo je bilo s strani svetnikov ocenjeno kot uspešno. Dela je bilo opravljenega veliko, prekrškov pa je sicer čedalje manj. Največ jih je še vedno na področju mirujočega prometa in onesnaževanju okolja. Težnja občine je, da bi se vsi ravnali po predpisih, ki veljajo za vse.
V javno obravnavo sta bila podana predlog Odloka o gospodarskih javnih službah in predlog Odloka o mladini, ki sta objavljena na spletni strani občine.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki