Izpostavljamo

Iz 12. redne seje občinskega sveta

Ivančna Gorica, 08.03.2016


Včeraj, 7. 3. 2016, je v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo štirinajst točk.
Seja se je začela s simboličnim odprtjem fotografske razstave »Moje poti skozi naravo« avtorice Klare Zajec. Klara živi na Igu, po rodu je iz Stične. Šolanje je zaključila v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Cirius Kamnik. Razstavo sta predstavili avtorica in Ksenija Medved iz knjižnice Ivančna Gorica, kjer je razstava nedavno tudi gostovala.
Župan Dušan Strnad je v informaciji župana o aktualnih dogajanjih v Občini Ivančna Gorica med drugim svetnike seznanil o sestanku na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo glede krožišča in nadvoza v Ivančni Gorici, sestanku na Ministrstvu za šolstvo in šport glede investicij v šole in vrtec ter financiranja občin, vključitvi v projekt izgradnje širokopasovnega omrežja na območju občine, sestanku o modernizaciji ceste Sobrače–Ježce, udeležbi občine na srečanju partnerskih občin Slovenije, Medobčinskemu razvojnemu centru občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Trebnje.
Osrednja točka dnevnega reda so bili elaborati o oblikovanju novih cen storitev obveznih občinskih javnih služb. Skladno z uredbo mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborate cen in jih posredovati občinskemu svetu v potrditev. Tako so svetniki potrdili sklep o določitvi novih višin cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica. Svetniki so potrdili tudi novo ceno programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica. Višina cen programov se spreminja zaradi sprememb uveljavitve Zakona o sistemu javnih plač, Zakona o uravnoteženju javnih financ in Zakona o izvrševanju proračunov RS v letih 2016 in 2017, ki uveljavlja spremembo prejemkov javnih uslužbencev in otvoritev vrtca Zagradec. Nove cene stopijo v veljavo s 1. 4. 2016.
Sprejeli so Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2016, s katerim se zagotavljajo pogoji za delovanje občinskega sveta in občine kot celote. Program zajema tematiko na področju delovanja in financiranja občine in občinskih zavodov in drugih proračunskih porabnikov, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih aktov in odlokov ter drugo aktualno problematiko. V letu 2016 naj bi se občinski svet predvidoma sestal na šestih rednih sejah, kjer bo obravnaval okoli 60 različnih tematik.
S sprejemom Sklepa o podelitvi stavbne pravice za del prizidka k Zdravstvenemu domu v Ivančni Gorici so svetniki odobrili podelitev stavbne pravice na delu nepremičnine, ki je last Občine Ivančna Gorica.
Svetniki so sprejeli Odlok o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitveni center, s katerim se predvideva prenehanje delovanja javnega zavoda Romski zaposlitveni center, saj slednji finančno ni nikoli posloval in ni imel prihodkov od poslovanja. Odlok morajo sprejeti vsi občinski sveti občin ustanoviteljic.

S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica se bodo podeljevale le nagrade in priznanja v nedenarni obliki, nagrade v denarju pa se ne izplačujejo več. Priznanja in nagrade po tem odloku izroča prejemnikom župan občine na proslavi za občinski praznik, ki ga občina praznuje 29. maja.
Svetniki so se seznanili s poročilom o delu Nadzornega odbora za leto 2015, ki ga je predstavila predsednica odbora Magdalena Urbančič. Nadzorni odbor je v letu opravil nadzor poslovanja vseh 12 krajevnih skupnosti v občini in nadzor javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za sofinanciranje športnih programov, programov in projektov na področju kulture, socialno-humanitarnih dejavnosti, dejavnosti društev in zveze na področju turizma, mladinske programe in projekte, sredstev za pridobitev štipendij, sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja ter programe in projekte izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov. Vsi nadzori so bili opravljeni po planu in končna poročila so objavljena na spletni strani občine.
Seznanili pa so se tudi z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Krke, s katerim se ureja način in obseg ureditev za nove objekte in ureditve. Ta odlok določa pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev zunanjih površin ter zelenih in parkovnih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja so svetniki sprejeli sklep o imenovanju Milene Vrenčur za članico Upravnega odbora Rokometnega kluba SVIŠ in Franca Koželja za člana Nadzornega odbora Rokometnega kluba SVIŠ, sklep o imenovanju Janka Zadela za člana Upravnega odbora Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Anjo Lekan za članico Nadzornega odbora Nogometnega kluba Ivančna Gorica, sklep o imenovanju Anice Čuček in Renate Laznik za predstavnici Občine Ivančan Gorica v Svet Območne izpostave JSKD Ivančna Gorica in sklep o imenovanju Mateja Šteha za odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorica.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki